โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ณ บ้านเลขที่ 31 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ 40 ไร่ โดยมี ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประมุขมิสซังราชบุรีในขณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาต จากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น โดยมอบให้บาทหลวงคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ(Stigmatine Fathers) เป็นผู้ดำเนินกิจการ ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
Dowroongwittaya School
ที่ตั้ง
31 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
ข้อมูล
ชื่ออื่นด.ร.
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี
สถาปนา5 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1183100002
ผู้อำนวยการบาทหลวงจีรศักดิ์ ยงบรรทม
ระดับปีที่จัดการศึกษาสอนระดับ อนุบาล 1-ม.6
สี███ น้ำเงิน
███ ขาว
เพลงมาร์ชดาวรุ่ง, For Dowroong
เว็บไซต์http://dr.ac.th

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) - รัฐบาลโดยมีกรมโลหกิจ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เป็นผู้ถือที่ดินโฉนดเลขที่ 111 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา แทนรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ขายทอดตลาดให้ บริษัทอนุภาษและบุตรจำกัด
 • พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) - บริษัทอนุภาษและบุตรจำกัด ได้ขายที่ดินให้ นายสงวน สิทธิอำนวย เพื่อให้นายปีเตอร์ สิทธิอำนวย ผู้เป็นบุตร ก่อตั้งสถานศึกษา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งคณะบาทหลลวงมิสซังโรมันคาทอลิกก็มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเช่นกัน นายปีเตอร์ จึงได้มอบหมายให้ ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ให้นายปีเตอร์เป็นเจ้าของโรงเรียนในนาม และมีนายประสงค์ ประทีป ณ ถลาง เป็นครูใหญ่ เปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียนชาย
 • พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) - นายปีเตอร์ สิทธิอำนวย ได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 111 ให้ ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต และในปีเดียวกัน ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 113 และ 114 รวม 2 แปลง ซึ่งติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 111 ที่มีอยู่ก่อนแล้ว รวมมีที่ดินทั้งสิ้นประมาณ 39 ไร่เศษ
 • พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) - นายปีเตอร์ สิทธิอำนวย ได้โอนกิจการทั้งหมดให้ ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต เป็นเจ้าของโรงเรียน ในนามมูลนิธิฯ ในปีนี้เองได้เริ่มรื้อถอนอาคารเรียนไม้จำนวน 2 หลัง แล้วก่อสร้างตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 • พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) - กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยะฐานะโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
 • พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) - คณะศิษย์เก่าฯ นำโดย นายพรหมินทร์ หงษ์บุตร (เบ่งอู่ อิทธิศักดิ์) ได้ขอยื่นเรื่องจัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ต่อทางราชการ และได้รับอนุญาตจดทะเบียน ณ หอทะเบียนภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
 • พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) - โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเป็นอย่างมากเริ่มตั้งแต่การได้รับความช่วยเหลือจากคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลฯ มาช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนาในส่วนต่างๆ ของโรงเรียน ระบบการบริหารงาน งานวิชาการ กิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียนแก้ไข

มนุษย์มีความต้องการอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นอยู่ในสังคมรอบข้าง เพราะฉะนั้นในการให้การศึกษาอบรมจึงควรเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจึงจะสามารถพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นผู้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาว่า พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมพร้อมมูล เกื้อกูลชุมชน

คติพจน์แก้ไข

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเครื่องหมายประจำโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ได้แก่

 • ดาวดวงเดียว หมายถึง พระแม่มารีอาซึ่งเป็นดาวประจำรุ่ง
 • พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคงเชื่อมั่น
 • ดาวห้าดวง หมายถึง รอยแผลศักดิ์สิทธ์ทั้งห้าของพระเยซู
 • ดอกลิลลี่ หมายถึง พระแม่มารีอาและนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์
 • พื้นสีแดง หมายถึง ความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว
 • โล่ ปีกธงชาติ หมายถึง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

 • น้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคงเชื่อมั่น
 • ขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

ต้นหางนกยูง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข