สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อังกฤษ: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2435
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่319 อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี53,048.4091 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ, ปลัดกระทรวง
 • ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี, รองปลัดกระทรวง
 • ว่าง, รองปลัดกระทรวง
 • ว่าง, รองปลัดกระทรวง
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัดหน่วยงาน
เว็บไซต์www.ops.moe.go.th

กระทั่งวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และยกฐานะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมีผลทำให้กรมดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานในสังกัด แก้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานดังนี้

 • สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • สำนักอำนวยการ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
 • สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
 • กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค
 • สำนักนิติการ
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กองบริหารการคลัง
 • กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 18
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558