เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนกันทรวิชัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 2 ตักสิลา ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รูปแบบสหศึกษา

โรงเรียนกันทรวิชัย
Kantarawichai School
ตราประจำโรงเรียน
สร้างคนดี มีคุณค่า
คือยอดปรารถนาของโรงเรียน
317 หมู่ 4 ถนนถีนานนท์ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kantarawichai School
อักษรย่อ ก.ช.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ.2494

(68 ปี 142 วัน)

รหัส 1044410586
ผู้อำนวยการ ดร.ไพทูล พรมมากุล
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

เพลง มาร์ชกันทรวิชัย
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนกันทรวิชัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประถมศึกษา นายดิลก บุญเสริม เป็นครูใหญ่คนแรก ปี 2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 ห้องเรียน [1]

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

อาคาร สถานที่แก้ไข

 
ป้ายหน้าโรงเรียน
 
อาคารเรียน

โรงเรียนกันทรวิชัย ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน 172 ไร่ 70 ตารางวา ณ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร หอประชุม สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตบอล [2]

การจัดการศึกษาแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนกันทรวิชัย เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียนแก้ไข

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิงแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

เว็บไซต์หลักโรงเรียน