โรงเรียนกันทรวิชัย

โรงเรียนกันทรวิชัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 2 ตักสิลา ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รูปแบบสหศึกษา

โรงเรียนกันทรวิชัย
Kantarawichai School

Kantarawichai School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
317 หมู่ 4 ถนนถีนานนท์ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.ช.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญสร้างคนดี มีคุณค่า
คือยอดปรารถนาของโรงเรียน
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 (72 ปี 274 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410586
ผู้อำนวยการดร.สำอางค์ จันทะนนตรี
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ชกันทรวิชัย
เว็บไซต์www.kantara.ac.th/

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนกันทรวิชัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประถมศึกษา นายดิลก บุญเสริม เป็นครูใหญ่คนแรก ปี 2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 ห้องเรียน [1]

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

อาคาร สถานที่ แก้

โรงเรียนกันทรวิชัย ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน 172 ไร่ 70 ตารางวา ณ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร หอประชุม สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตบอล [2]

การจัดการศึกษา แก้

หลักสูตร แก้

โรงเรียนกันทรวิชัย เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน แก้

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้