โซเดียมไอโอไดด์

โซเดียมไอโอไดด์ (อังกฤษ: Sodium iodide หรือ NaI) เป็นผลึกเกลือสีขาว ใช้เป็นแหล่งของไอโอไดด์ เพื่อการตรวจวัดทางรังสีวินิจฉัย หรือ เพื่อรักษาอาการขาดไอโอดีน

โซเดียมไอโอไดด์
Sodium iodide
Sodium iodide
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7681-82-5][CAS],
13517-06-1 (dihydrate)
RTECS number WB6475000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี NaI
มวลต่อหนึ่งโมล 149.89 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ White solid.
ความหนาแน่น 3.67 g/cm3
จุดหลอมเหลว

660 °C

จุดเดือด

1304 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 184 g/100 ml (25 °C)
โครงสร้าง
Coordination
geometry
Octahedral
ความอันตราย
MSDS ICSC 1009
EU Index Not listed
อันตรายหลัก Irritant, can harm the unborn child
จุดวาบไฟ Non-flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี