แอนเซล์มแห่งแคนเทอร์เบอรี

นักบุญแอนเซล์มแห่งแคนเทอร์เบอรี[1][2] (อังกฤษ: Anselm of Canterbury) เดิมชื่อ อันเซลโม เด กันเดีย จีเนฟรา เป็นนักบุญในคริสตจักรโรมันคาทอลิก เกิดเมื่อค.ศ. 1033 ที่เมืองอาออสตา ราชอาณาจกัรเบอร์กันดี และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1109 ที่เมืองแคนเทอร์เบอรี ในประเทศอังกฤษ นักบุญแอนเซล์มแห่งแคนเทอร์เบอรีเป็นนักพรตคณะเบเนดิกติน นักปรัชญาและนักเทววิทยาศาสนาคริสต์ ในด้านการปกครองคริสตจักร ท่านดำรงตำแหน่งอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีระหว่างปี ค.ศ. 1093 ถึงปี ค.ศ. 1109 ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิอัสสมาจารย์นิยม (scholasticism) และมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้เริ่มข้อพิสูจน์ทางภววิทยา (ontological argument) เกี่ยวกับว่าพระเป็นเจ้ามีจริงหรือไม่และเป็นบาทหลวงผู้เป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผยต่อสงครามครูเสด

แอนเซล์มแห่งแคนเทอร์เบอรี
อัครมุขนายก ธรรมสักขี
และนักปราชญ์แห่งคริสตจักร
เกิดค.ศ. 1033
อาออสตา ราชอาณาจักรเบอร์กันดี
เสียชีวิต21 เมษายน ค.ศ. 1109
แคนเทอร์เบอรี ประเทศอังกฤษ
นิกายโรมันคาทอลิก
แองกลิคัน
วันฉลอง21 เมษายน

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4, ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 142
  2. Anselm of Canterbury, Monk, Archbishop, Theologian[1]

ดูเพิ่ม แก้