แลมบ์ดา

(เปลี่ยนทางจาก แลมดา)

แลมบ์ดา[1] (อังกฤษ: lambda) หรือ ลัมดา (กรีก: λάμδα, ตัวใหญ่ Λ, ตัวเล็ก λ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 11 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 30

แลมดา
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

λ ในสมการต่างๆ -ฟิสิกส์ แทนความยาวคลื่น

อ้างอิงและเชิงอรรถ แก้

  1. เทียบกับศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน เช่น lambda calculus = แคลคูลัสแลมบ์ดา