เดลตา[1] (อังกฤษ: delta; กรีก: δέλτα, ตัวใหญ่ Δ, ตัวเล็ก δ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 4 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 4 ใช้แทนตัวอักษร d เมื่อมีการใช้งานแทนแล้ว

เดลตา
Delta uc lc.svg
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร
บทความนี้เกี่ยวกับอักษรกรีก สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เดลตา (แก้ความกำกวม)

การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก้ไข

  • ใช้ในการแทนตัวแปรค่าความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น Q = mcΔt (คิว เท่ากับ เอ็ม-ซี-เดลตา-ที) Δt ในที่นี้หมายถึงค่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (temperature; t) สันนิษฐานมาจากคำว่า "difference" ในภาษาอังกฤษ

อ้างอิงและเชิงอรรถแก้ไข

  1. เทียบกับศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน เช่น epsilon-delta notation = สัญกรณ์เอปไซลอน-เดลตา