แกมมา[1] (อังกฤษ: gamma) หรือ กามา (กรีก: γάμμα, γάμα, ตัวใหญ่ Γ, ตัวเล็ก γ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 3 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 3

แกมมา
Gamma uc lc.svg
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร
บทความนี้เกี่ยวกับอักษรกรีก สำหรับความหมายอื่น ดูที่ แกมมา (แก้ความกำกวม)

การใช้งานแก้ไข

ตัวเล็กแก้ไข

γ ใช้เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้

ตัวใหญ่แก้ไข

Γ ใช้เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้

  • ใช้แทนฟังก์ชันแกมมา ซึ่งเป็นการขยายฟังก์ชันแฟกทอเรียลไปใช้กับจำนวนที่ไม่เต็ม

อ้างอิงและเชิงอรรถแก้ไข

  1. เทียบกับศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน เช่น gamma ray = รังสีแกมมา