มิว[1] (อังกฤษ: mu) หรือ มี (กรีก: μι; ตัวใหญ่ Μ, ตัวเล็ก μ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 12 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 40 ปัจจุบัน ส่วนมากมิวถูกใช้แทนค่าสัมประสิทธ์แรงเสียดทานในวิชาฟิสิกส์

มิว
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มิว, มู, MU

อ้างอิงและเชิงอรรถ แก้

  1. เทียบกับศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน เช่น mu-law = กฎของมิว