แม่แบบ:สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ

จุดหมายแสวงบุญใน
แดนพุทธภูมิ
Dharma wheel.svg
พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ลุมพินีวันพุทธคยา
สารนาถกุสินารา
เมืองสำคัญในสมัยพุทธกาล
สาญจิราชคฤห์
สังกัสสะเวสาลี
ปาฏลีบุตรคยา
โกสัมพีกบิลพัสดุ์
เทวทหะเกสเรียสถูป
ปาวาพาราณสี
นาลันทา
อารามสำคัญในสมัยพุทธกาล
วัดเวฬุวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร
สถานที่สำคัญหลังพุทธกาล
สาญจิมถุรา
ถ้ำเอลโลราถ้ำอชันตา
มหาวิทยาลัยนาลันทา

แม่แบบ:สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ เป็นแม่แบบสำหรับใส่บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติและสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล รวมถึงสถานที่ตั้งของพุทธสถานสำคัญอื่น ๆ ในประเทศอินเดียภายหลังพุทธกาลด้วย