แบบชนิดข้อมูลนามธรรม

แบบชนิดข้อมูลนามธรรม[1] (อังกฤษ: Abstract Data Type: ADT) หมายถึงแบบชนิดข้อมูลซึ่งแสดงถึงระบบการจัดการข้อมูล โดยแสดงถึงบริการและกฎเกณฑ์ในการจัดการข้อมูลนั้น ๆ แต่ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างบริการต่าง ๆ

ประเภทของแบบชนิดข้อมูลนามธรรม แก้

แบ่งตามรูปแบบโครงสร้าง (มิติ) แก้

  • แบบชนิดข้อมูลนามธรรมศูนย์มิติ (zero dimension ADT) หมายถึงประเภทข้อมูลนามธรรมที่ไม่มีลำดับของข้อมูล ซ้ายขวา เช่น แถวลำดับแบบจับคู่, เซต
  • แบบชนิดข้อมูลนามธรรมหนึ่งมิติ (one dimension ADT) หรือที่เรียกว่า แบบชนิดข้อมูลนามธรรมเชิงเส้นหรือโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น (linear ADT, linear data structure) หมายถึง ประเภทข้อมูลอย่างย่อที่มีลำดับหนึ่งอัน เช่น ก่อน-หลัง ซ้าย-ขวา อาทิ รายการ, กองซ้อน, แถวคอย, แถวคอยสองหน้า, แถวคอยลำดับความสำคัญ
  • แบบชนิดข้อมูลนามธรรมสองมิติ (two dimension ADT) หมายถึงแบบชนิดข้อมูลนามธรรมที่มีลำดับสองอัน เช่น ต้นไม้ ซึ่งมีลำดับสองแบบ คือ พี่-น้อง และ พ่อ-ลูก

แบ่งตามการซ้ำกันและลำดับของข้อมูล แก้

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้