รายการ (โครงสร้างข้อมูล)

รายการ (อังกฤษ: List) เป็นแบบชนิดข้อมูลนามธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะการเรียงแบบต่อเนื่องไปเป็นลำดับ ข้อมูลจะมีลำดับก่อนหลังกันคล้ายเวกเตอร์ ตัวอย่างของรายการเช่น การเรียงลำดับตัวอักษร A,B,C,... ซึ่งบอกตัวก่อนหน้าและหลังตัวอักษรใดๆได้

รายการ
รายการโยง รูปแบบรายการอีกแบบหนึ่ง
ความสำคัญของลำดับเรียงเป็นดัชนี (index,order) หรือลำดับก่อนหลัง (sequence)
การซ้ำกันของสมาชิกอนุญาตให้ซ้ำได้
เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงตามดัชนีหรือตามลำดับ (index,sequential)
โครงสร้างที่นำไปใช้แถวลำดับพลวัต,รายการโยง

รายการเป็นประเภทข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจำลองการเรียงลำดับของหน่วยความจำได้อย่างดีคล้ายแถวลำดับ

จุดเด่นของรายการ

แก้

รายการมักจะทำมาเพื่อให้เพิ่มลดข้อมูลได้ง่าย หรือเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในข้อมูลที่ตำแหน่งมีความสำคัญ (เช่นการเก็บเลขที่เป็นลำดับ หรือการเก็บเวกเตอร์ซึ่งสลับตำแหน่งกันไม่ได้) เป็นต้น

บริการที่มักจะมี

แก้
  • การเพิ่ม การลบ และค้นหาสมาชิกตามดัชนี (Index)
  • การเพิ่ม การลบ และค้นหาสมาชิกตามลำดับก่อนหลัง (Sequential)
  • การหาดัชนีของสมาชิกใดๆ
  • การสร้างตัวแจงย้ำสำหรับสมาชิกใดๆ

ความเร็วที่ใช้ในการทำงาน

แก้

ความเร็วที่ใช้ในการทำงานของบริการขึ้นอยู่กับการเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม หากใช้แถวลำดับในการทำรายการ การค้นหาแบบดัชนีอาจใช้ความเร็วเป็น O (1) แต่การค้นหาแบบไล่หาสมาชิกโดยใช้โปรแกรมวนซ้ำทำให้ต้องใช้เวลา  

โครงสร้างข้อมูลที่เป็นรายการ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้