แนวเพลง เป็นการจำแนกเพลง โดยนำเพลงที่มีลักษณะพื้นฐานต่าง ๆ ร่วมกัน มากำหนดให้เป็นบทเพลงประเภทเดียวกัน

ประเภทของแนวดนตรีแก้ไข

อาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

แนวดนตรีของไทยแก้ไข