เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

เทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายบุญยอด มาคล้าย
พื้นที่
 • ทั้งหมด19.455 ตร.กม. (7.512 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,532
 • ความหนาแน่น233 คน/ตร.กม. (600 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์0 3244 1422-3
โทรสาร0 3244 1425
เว็บไซต์http://hadchaosamran.com/ hadchaosamran.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ค่ายหลวงบางทะลุ (พระตำหนักหาดเจ้าสำราญ)

ประวัติแก้ไข

ในอดีตตำบลหาดเจ้าสำราญ คือ ตำบลบางทะลุ หรือ ตำบลบางทลุ แต่ด้วยความเป็นหาดทรายขาวที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา ที่ทรงโปรดปรานชายหาดบริเวญนี้เป็นอย่างมากถึงกับทรงเป็ดตกหมึก ตกปลาจนได้รับขนานนามชายหาดว่า"หาดเจ้าสำราญ" จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการสร้างค่ายหลวงบางทะลุขึ้นที่ชายฝั่งของหาดเจ้าสำราญ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเปลี่ยนนามเป็น พระตำหนักหาดเจ้าสำราญ ด้วยนามคำว่า "บางทะลุ" ไม่เป็นมงคล ตำบลบางทะลุจึงได้มีนามเป็นตำบลหาดเจ้าสำราญด้วยเช่นกัน แต่ก็ยังคงมีหมู่บ้านบางทะลุ และวัดบางทะลุ ในตำบลหาดเจ้าสำราญ ประชาชนได้มีการตั้งถิ่นฐานในตำบลหาดเจ้าสำราญมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลหาดเจ้าสำราญขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและความเรียบร้อยของพื้นที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ [1] และได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

สภาพทั่วไป/ลักษณะภูมิประเทศแก้ไข

ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง โดยมีความลาดเอียงเล็กน้อยไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นอ่าวไทย โดยชายหาดช่วงของพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นหาดทรายขาว

อาณาเขตติดต่อแก้ไข

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีอาณาเขตติดต่อกับ

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/025/921.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๒๕ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้าที่ ๙๒๑

ดูเพิ่มแก้ไข