เทศบาลตำบลบ้านลาด

เทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบ้านลาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

เทศบาลตำบลบ้านลาด
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.07 ตร.กม. (1.19 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,982
เว็บไซต์http://www.banlat.go.th http://www.banlat.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งท้องที่แห่งนี้เป็น "สุขาภิบาลบ้านลาด" อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [1] และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 [2]

สภาพทั่วไป/ลักษณะภูมิประเทศแก้ไข

อาณาเขต

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลบ้านลาดมีประชากรทั้งหมด 2,982 คน เป็นชายทั้งหมด1,385 คน เป็นหญิงทั้งหมด 1,597 คน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เล่มที่ ๗๔ ตอนที่ ๑๐ ง หน้าที่ ๔๑
  2. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542