เทศบาลตำบลบางทราย

เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ครอบคลุมตำบลบางทรายทั้งตำบล

เทศบาลตำบลบางทราย
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบางทราย
ตรา
คำขวัญ: ชมช้าง ลอดมังกร ขอพรพระพุทธบาท ชลมารควิถี นวมินทราชินี สามัคคีบางทราย
จังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีกำพล วงศ์ทรายทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.16 ตร.กม. (0.83 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด12,269[1]
 • ความหนาแน่น5,680 คน/ตร.กม. (14,700 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
134 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์0-3820-3399
เว็บไซต์http://bangsaichonburi.go.th/ bangsaichonburi.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติเทศบาลแก้ไข

เดิมเทศบาลตำบลบางทรายมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2507[2] ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[3] ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางทราย มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ถนนท่าเรือชุมพล ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประวัติพื้นที่แก้ไข

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางทราย ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ทางทิศเหนือของตัวเมืองชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2.16 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลจากทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทางทิศตะวันออกของพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขา และทางทิศตะวันตกเป็นหาดทรายสีขาวตั้งแต่หน้าวัดคงคาลัยตลอดจนสุดเขต จึงเป็นที่มาของชื่อ "บางทราย" ซึ่ง "บาง" หมายถึง เมืองหรือหมู่บ้าน นั่นเอง แต่ในปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลของเทศบาลตำบลบางทราย มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัย กอปรกับประชาชนในเขตพื้นที่เดิมมีอาชีพหลักในการเลี้ยงเป็ด ส่งผลให้พื้นที่ที่เป็นหาดทรายสีขาวกลายเป็นโคลนและพื้นที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่ ภายหลังจากที่มีการเริ่มรณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลในจังหวัดชลบุรี ได้มีการปลูกป่าชายเลนบริเวณตลอดแนวชายฝั่งของเทศบาลตำบลบางทราย ส่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นป่าชายเลน โดยมีสะพานชลมารควิถี 84 พรรษา เป็นแนวป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เทศบาลตำบลบางทรายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากรแก้ไข

จากข้อมูลของกรมการปกครอง ประชากรปลายปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,269 คน แบ่งเป็นชาย 6,788 คน และเป็นหญิง 5,481 คน มีจำนวนบ้านทั้งหมด 7,406 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 14,700 คนต่อตารางกิโลเมตร[1] สามารถแยกออกเป็นพื้นที่ได้ดังนี้

ตำบล หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนบ้าน (หลัง) ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวมประชากร (คน)
บางทราย 1 ท่าถ่านล่าง 1,188 824 921 1,745
2 ท่าถ่านบน 529 435 452 887
3 วัดคงคาไล 519 1,175 680 1,855
4 บ่อใหญ่ 1,123 2,110 966 3,076
5 หัวหิน 1,560 883 970 1,853
6 วัดเขาบางทราย 2,487 1,361 1,492 2,853

นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลบางทรายยังมีประชากรแฝงทั้งคนไทยและคนต่างด้าวอีกจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจแก้ไข

ประชากรในเขตเทศบาล มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ประมาณ 91,000 บาทต่อปี โดยมีอาชีพหลัก ดังนี้

 • แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการจ้างแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและโรงงานใกล้เคียง
 • การประมง มีทั้งการประมงปลา กุ้ง และหอย
 • พาณิชกรรม มีการประกอบการค้าทั้งร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาคาร อีกทั้งในพื้นที่ยังมีสถานีบริการน้ำมันและบริการก๊าซอีกอย่างละ 1 แห่งอีกด้วย
 • การให้เช่าอาคารและบ้าน ประชากรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมส่วนมากจะมีการสร้างอาคารให้เช่าทั้งอาคารพาณิชย์ บ้านเช่า ห้องแถวและอพาร์ตเมนต์ เพื่อให้ลูกจ้างในองค์การต่าง ๆ และโรงงานอุตสาหกรรมเช่า

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลักแก้ไข

ถนนสายรองแก้ไข

 • ถนนเทศบาลสมมติ
 • ถนนท่าเรือชุมพล
 • ถนนชลเจริญ
 • ซอยบางทราย 37
 • ซอยบางทราย 83
 • ซอยบางทราย 28 (ซอยสมเด็จ)

สถาบันการเงินแก้ไข

ในเขตเทศบาลตำบลบางทรายมีธนาคารจำนวน 1 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน สาขาบางทราย ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบชายทะเล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางทราย

สถานศึกษาแก้ไข

ในเขตเทศบาลตำบลบางทรายมีสถานศึกษารวม 5 แห่ง โดยแบ่งตามสังกัดได้ดังนี้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18แก้ไข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1แก้ไข

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแก้ไข

ศาสนาแก้ไข

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลบางทราย ดังนี้

ศาสนาพุทธแก้ไข

การสาธารณสุขแก้ไข

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแก้ไข

คลินิกเอกชน[4]แก้ไข

 • คลินิกแพทย์คณิศร ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1
 • คลินิกแพทย์ภาณุพันธ์เวชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1/28 หมู่ที่ 6
 • คลินิกหมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "ระบบสถิติทางการทะเบียน". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2561.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (35): 1173–1174. 21 เมษายน 2507.
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542.
 4. http://203.157.10.8/hcode_2014/query_list.php?pageNum_rsList=0&maincode=&oldcode=&mainname=&mincode=&deptcode=&typecode=16&level_hospital_id=&status=&servicelevel=&provcode=20&zone12=&p=3&Submit=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&totalRows_rsList=137

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข