อ่าวตังเกี๋ย (อังกฤษ: Gulf of Tonkin; เวียดนาม: Vịnh Bắc Bộ; จีนตัวเต็ม: 東京灣) เป็นอ่าวขนาด 480 x 240 กิโลเมตร อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลจีนใต้ ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศจีน ทะเลในอ่าวมีความลึกน้อยกว่า 60 เมตร แม่น้ำสำคัญที่น้ำไหลลงสู่อ่าวตังเกี๋ย คือ แม่น้ำแดงในเวียดนาม ท่าเรือสำคัญอยู่ในเมืองไฮฟองของเวียดนาม และเป๋ย์ไห่ของจีน อ่าวตังเกี๋ยมีเกาะขนาดใหญ่ คือ เกาะไหหลำ (ไห่หนาน) ของจีน

อ่าวตังเกี๋ย
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม1. 東京灣
2. 北部灣
อักษรจีนตัวย่อ1. 东京湾
2. 北部湾
ความหมายตามตัวอักษร1. อ่าวตังเกี๋ย
2. อ่าวทางตอนเหนือ
ชื่อภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนาม1. Vịnh Bắc Bộ
2. Vịnh Bắc Phần
3. Vịnh Bắc Việt
จื๋อโนม1. 泳北部
2. 泳北分
3. 泳北越

อ่าวตังเกี๋ยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ อุบัติการณ์อ่าวตังเกี๋ยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) นำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม