อุตมรัฐ (กรีก: Πολιτεία, มีความหมายว่า "โพลิเตีย" (Politeia); ละติน: De Republica, อังกฤษ: Republic) เป็นบทสนทนาของโสกราตีสที่เขียนโดยเพลโต ประมาณ 360 ปีก่อนคริสตกาล เป็นหนึ่งในบรรดางานเขียนที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีทางด้านปรัชญาและการปกครองอย่างมากที่สุด และเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเพลโต เนื้อหาในเรื่องเป็นการสนทนาระหว่างโสกราตีสกับชาวกรุงเอเธนส์ และชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่ง ที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม และข้อสงสัยว่าผู้มีใจเป็นธรรมจะมีความสุขมากกว่าผู้มีใจคดหรือไม่หากมีนครในอุดมคติ โดยที่นครแห่งนี้ปกครองโดยกษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์ บทสนทนาแสดงให้เห็นถึงลักษณะของนักปรัชญา รูปแบบและความขัดแย้งระหว่างแนวคิดทางปรัชญากับงานกวีนิพนธ์ รวมถึงสื่อให้เห็นจิตวิญญาณอันเป็นอมตะ

อุตมรัฐ  
Oldest manuscript
หน้าชื่อเรื่องของต้นฉบับเก่าสุด: Paris, Bibliothèque Nationale, Gr. 1807 (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9)
ผู้ประพันธ์เพลโต
ชื่อเรื่องต้นฉบับΠολιτεία
ประเทศกรีซโบราณ
ภาษากรีก
หัวเรื่องปรัชญาการเมือง
พิมพ์ป. 375 BC

แหล่งข้อมูลอื่น แก้