คริสต์ศักราช

(เปลี่ยนทางจาก คริสตกาล)

คริสต์ศักราช (ละติน: Anno Domini Nostri Iesu Christi อังกฤษ: Anno Domini : AD หรือ A.D.) เขียนย่อว่า ค.ศ. หมายถึง ปีของพระเยซูคริสต์ โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อว่าพระเยซูทรงประสูติ เป็น ค.ศ. 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 544 และมีระยะเวลาห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช และเป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากล

นอกจากนี้ยังมีการใช้ ก่อนคริสตกาล (อังกฤษ: Before Christ : BC หรือ B.C.) ในการกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูทรงประสูติ หรือ มารับสภาพมนุษย์ จึงมีการใช้คำว่า x ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ x ปีก่อนคริสต์ศักราช

การเทียบศักราชแก้ไข

การนับปีคริสต์ศักราช เราจะสังเกตเห็นว่า ไม่มี 0 ปีก่อนคริสตกาล หรือ ค.ศ. 0 เนื่องจากปีที่เชื่อว่าพระเยซูทรงประสูติ เป็น ค.ศ. 1 ดังตาราง

คริสต์ศักราช พุทธศักราช (ประเทศไทย) ฮิจเราะห์ศักราช
543 ปีก่อนคริสตกาล 1 – 2 (1)
2 ปีก่อนคริสตกาล 542 – 543 (542)
1 ปีก่อนคริสตกาล 543 – 544 (543)
1 544 – 545 (544)
2 545 – 546 (545)
579 1122 – 1123 (1122) 1
1971 2514 – 2515 (2514) 1392
2017 2560 – 2561 (2560) 1438

การหาคริสต์ศักราชและพุทธศักราชแก้ไข

เมื่อกำหนดให้ X เป็นปีคริสต์ศักราชใด ๆ และ Y เป็นปีพุทธศักราชใด ๆ สามารถแปลงค่าได้ดังนี้

การแปลงค่าแบบปกติแก้ไข

ในกรณีการแปลงค่า ค.ศ. เป็น พ.ศ. เมื่อต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. X ตรงกับปี พ.ศ.ใด สามารถหาโดย นำ ปี ค.ศ. X + 543 จะได้ปี พ.ศ. Y เช่น

 • ค.ศ. 890 = พ.ศ. ใด คิดดังนี้: ค.ศ. 890 + 543 = พ.ศ. 1433
 • ค.ศ. 1567 = พ.ศ. ใด คิดดังนี้: ค.ศ. 1567 + 543 = พ.ศ. 2110
 • ค.ศ. 2015 = พ.ศ. ใด คิดดังนี้: ค.ศ. 2015 + 543 = พ.ศ. 2558

ในกรณีการแปลงค่า พ.ศ. เป็น ค.ศ. เมื่อต้องการทราบว่า ปี พ.ศ. Y ตรงกับปี ค.ศ. ใด สามารถหาโดย นำ ปี พ.ศ. Y - 543 จะได้ปี ค.ศ. X เช่น

 • พ.ศ. 789 = ค.ศ. ใด คิดดังนี้: พ.ศ. 789 - 543 = ค.ศ. 246
 • พ.ศ. 1567 = ค.ศ. ใด คิดดังนี้: พ.ศ. 1567 - 543 = ค.ศ. 1024
 • พ.ศ. 2558 = ค.ศ. ใด คิดดังนี้: พ.ศ. 2558 - 543 = ค.ศ. 2015

การแปลงค่าแบบไม่ปกติแก้ไข

ในกรณีต้องการแปลงค่า X ปีก่อนคริสตกาล เป็น พ.ศ. ใด
สามารถหาโดย นำ { - X + 544 = Y | 0 < X < 544 } จะได้ ปี พ.ศ. Y เช่น

 • 534 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดดังนี้: - 534 ปีก่อนคริสตกาล + 544 = พ.ศ. 10
 • 456 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดดังนี้: - 456 ปีก่อนคริสตกาล + 544 = พ.ศ. 88
 • 10 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดดังนี้: - 10 ปีก่อนคริสตกาล + 544 = พ.ศ. 534

ในกรณีต้องการแปลงค่า พ.ศ. Y เป็น X ปีก่อนคริสตกาล แต่ปี พ.ศ. Y ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 543
สามารถหาโดย นำ { Y - 544 = - X | Y ≤ 543 } จะได้ X ปีก่อนคริสตกาล เช่น

 • พ.ศ. 1 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดดังนี้: พ.ศ. 1 - 544 = - 543 หมายถึง 543 ปีก่อนคริสตกาล
 • พ.ศ. 99 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดดังนี้: พ.ศ. 99 - 544 = - 445 หมายถึง 445 ปีก่อนคริสตกาล
 • พ.ศ. 135 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดดังนี้: พ.ศ. 135 - 544 = - 407 หมายถึง 407 ปีก่อนคริสตกาล

คริสต์ศักราชและฮิจเราะห์ศักราชแก้ไข

เมื่อกำหนดให้ X เป็นปีคริสต์ศักราชใด ๆ และ Z เป็นปีฮิจเราะห์ศักราชใด ๆ สามารถแปลงค่าได้ดังนี้

ในกรณีการแปลงค่า ค.ศ. เป็น ฮ.ศ. เมื่อต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. X ตรงกับปี ฮ.ศ.ใด สามารถหาโดย นำ ปี ค.ศ. X - 579 จะได้ปี ฮ.ศ. Z เช่น

 • ค.ศ. 890 = ฮ.ศ. ใด คิดดังนี้: ค.ศ. 890 - 579 = ฮ.ศ. 311
 • ค.ศ. 1567 = ฮ.ศ. ใด คิดดังนี้: ค.ศ. 1567 - 579 = ฮ.ศ. 988
 • ค.ศ. 2015 = ฮ.ศ. ใด คิดดังนี้: ค.ศ. 2015 - 579 = ฮ.ศ. 1436

ในกรณีการแปลงค่า ฮ.ศ. เป็น ค.ศ. เมื่อต้องการทราบว่า ปี ฮ.ศ. Z ตรงกับปี ค.ศ. ใด สามารถหาโดย นำ ปี ฮ.ศ. Z + 579 จะได้ปี ค.ศ. X เช่น

 • ฮ.ศ. 67 = ค.ศ. ใด คิดดังนี้: ฮ.ศ. 67 + 579 = ค.ศ. 646
 • ฮ.ศ. 987 = ค.ศ. ใด คิดดังนี้: ฮ.ศ. 987 + 579 = ค.ศ. 1566
 • ฮ.ศ. 1436 = ค.ศ. ใด คิดดังนี้: ฮ.ศ. 1436 + 579 = ค.ศ. 2015

ดูเพิ่มแก้ไข