ปีปฏิทิน ในปฏิทินเกรกอเรียนที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ส่วนปีแบบอื่น ๆ ที่ครบรอบใน 12 เดือน ได้แก่ ปีงบประมาณที่ใช้ในการบัญชี โดยปกติ ปีปฏิทินเริ่มต้นจากวันปีใหม่ของระบบปฏิทินใด ๆ และสิ้นสุดในวันสุดท้ายก่อนวันปีใหม่ของปีถัดไป

ปีปฏิทินแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ปีปกติสุรทิน (common year) และปีอธิกสุรทิน (leap year)

ไตรมาส แก้

ไตรมาส เป็นช่วงระยะเวลาสามเดือน ซึ่งแบ่งช่วงเวลา หนึ่ง ปี ออกเป็น สี่ ไตรมาส ในเชิงธุรกิจการพิจารณาผลประกอบการนิยมใช้ช่วงเวลาไตรมาส ในการประเมินผล

  • ไตรมาสที่ 1 หมายถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม
  • ไตรมาสที่ 2 หมายถึงช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
  • ไตรมาสที่ 3 หมายถึงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
  • ไตรมาสที่ 4 หมายถึงช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

ส่วนไตรมาสในปีงบประมาณราชการของไทย ดูที่ ปีงบประมาณ