องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
การปกครอง
 • นายก อบต.นายทองคำ เฉลิมรัมย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด42 ตารางกิโลเมตร[1] ตร.กม. (Formatting error: invalid input when rounding ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,080[2] คน
โทรศัพท์0 4414 7403
โทรสาร0 4414 7412
เว็บไซต์http://www.takean.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

แต่เดิม บ้านตะเคียน ตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางผ่านของหมอช้างชาวกวย หรือกูย ไปจับช้างป่าที่ประเทศกัมพูชา โดยใช้เส้นทางเข้าที่ช่องจอม ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่นี้ โดยช่วงแรกขึ้นอยู่กับตำบลกระเทียม (หมู่ที่ 7 บ้านตะเคียน) อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

- วันที่ 11 สิงหาคม 2518 ได้จัดตั้งตำบลคูตัน[3] อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลคูตัน

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2520[4] กิ่งอำเภอกาบเชิง ได้รับโอนตำบลคูตัน และตำบลด่าน อำเภอสังขะ

- วันที่ 20 มีนาคม 2522 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอกาบเชิง

- วันที่ 1 เมษายน 2538 ได้แยกไปตั้งกิ่งอำเภอพนมดงรัก[5] (4 ตำบล 43 หมู่บ้าน)

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2533 [6] ได้รับการตั้งเป็นตำบลตะเคียน โดยแยกจากตำบลคูตัน โดยมีเขตการปกครอง รวม 7 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 โอนมาจากหมู่ที่ 2 (บ้านตะเคียน) ตำบลคูตัน
 • หมู่ที่ 2 โอนมาจากหมู่ที่ 3 (บ้านสกล) ตำบลคูตัน
 • หมู่ที่ 3 โอนมาจากหมู่ที่ 7 (บ้านรุน) ตำบลคูตัน
 • หมู่ที่ 4 โอนมาจากหมู่ที่ 10 (บ้านใหม่ดงเย็น) ตำบลคูตัน
 • หมู่ที่ 5 โอนมาจากหมู่ที่ 11 (บ้านร่มราษฎร์) ตำบลคูตัน
 • หมู่ที่ 6 โอนมาจากหมู่ที่ 12 (บ้านโคกวัด) ตำบลคูตัน
 • หมู่ที่ 7 โอนมาจากหมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง) ตำบลคูตัน

- วันที่ 8 เมษายน 2540[7] มีเขตการปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้านสกลพัฒนา

- ปัจจุบัน มีเขตการปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 บ้านตะเคียน

- มี นายบุญส่ง จันทรี เป็นกำนัน

- มี นายทองคำ เฉลิมรัมย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- มี นายเสถียร ธรรมนักสุข เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- สภาตำบลตะเคียนได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539[8]

สภาพทั่วไปแก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะเคียน มีพื้นที่ประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,625 ไร่[9]

อาณาเขตติดต่อ[10]แก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุดรมีชัย (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง

หมู่บ้านแก้ไข

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน[11] คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียน
 • หมู่ที่ 2 บ้านสกล
 • หมู่ที่ 3 บ้านรุน
 • หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ดงเย็น
 • หมู่ที่ 5 บ้านร่มราษฎร์
 • หมู่ที่ 6 บ้านโคกวัด
 • หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง
 • หมู่ที่ 8 บ้านสกลพัฒนา
 • หมู่ที่ 9 บ้านตะเคียน

สังคมและวัฒนธรรม[12]แก้ไข

 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 • วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
 • โรงเรียนบ้านตะเคียน
 • โรงเรียนบ้านสกล
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 • หน่วยป้องกันรักษาที่ สร.4

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

ทำเนียบกำนันแก้ไข

 • นายปัญญา จิตโชคอำนวย
 • นายสมเกียรติ ศรีวาจร
 • นายสมจิตร นาลอย
 • นายทองย้อย สาแก้ว
 • นายบุญส่ง จันทรี ปัจจุบัน

ทำเนียบประธานบริหาร/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไข

 • นายสมเกียรติ ศรีวาจร
 • นายปกรณ์ เอ็นดู
 • นายแอ็ด จันทรี
 • นายสมเกียรติ ศรีวาจร
 • นายทองคำ เฉลิมรัมย์
 • นายทองคำ เฉลิมรัมย์ ปัจจุบัน

ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไข

 • จ่าเอกบรรณ นามเคน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 15 ก.ค.2540 - 1 เม.ย.2553
 • นายสุรพล แสนกล้า ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.2553 - 1 ส.ค.2559
 • นางวันทนา ลายลุน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ต.ค.2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข