องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก (จังหวัดเชียงใหม่)

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้านในตำบลช้างเผือก และเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่
การปกครอง
 • นายกวิรัช ยั่งยืนกุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด23 ตร.กม. (9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,283 คน
 • ความหนาแน่น525.09 คน/ตร.กม. (1,360.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06500112
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 231 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์www.changpuek.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขา และพื้นที่ดอยสุเทพของเขตตำบลช้างเผือก เป็นแหล่งต้นน้ำและมีน้ำตก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ขุนช่างเคี่ยน[1] และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 33 (สนามกอล์ฟลานนา)

ภูมิศาสตร์ แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม (เขตกองทัพบก) และเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร[2] ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบติดเชิงเขาดอยสุเทพ ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 320 เมตร[3]

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่ครอบคลุมบ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ทั้งหมู่บ้าน และบางส่วนของบ้านช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 และบ้านข่วงสิงห์ หมู่ที่ 3 รวมจำนวนประชากร 2,283 คน ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลช้างเผือก[4]

ภูมิอากาศ แก้

เนื่องจากตำบลช้างเผือกมีพื้นที่ติดภูเขา ทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 21-22 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม

  • ตำบลช้างเผือกมีสภาพอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
    • ฤดูร้อน : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
    • ฤดูฝน : เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
    • ฤดูหนาว : เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชากร แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ตั้งอยู่ในเขตตำบลช้างเผือก (จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งมีประชากรจากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2561 หากนับเฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกและเทศบาลตำบลช้างเผือก จะมีประชากรทั้งหมด 11,391 คน แยกเป็นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 2,237 คน และเทศบาลตำบลช้างเผือก 9,154 คน รายละเอียดตามตารางมีดังนี้

ส่วน ชาย หญิง รวม
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 1,168 1,069 2,237
เทศบาลตำบลช้างเผือก 4,358 4,796 9,154
ตำบลช้างเผือกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 6,383 7,509 13,892
รวม 11,909 13,374 25,283
ข้อมูล: [5][6][7] กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

อ้างอิง แก้