ระดับน้ำทะเล

ระดับทะเลปานกลาง[หมายเหตุ 1] (อังกฤษ: Mean Sea-Level) หรือ ร.ท.ก. หรือ MSL[1] เป็นค่าการวัด ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุด (High Tide : HT) และลงต่ำสุด (Low Tide : LT) ของแต่ละวันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด แล้วนำค่ามาเฉลี่ยเป็นระดับน้ำทะเลปานกลาง สำหรับระยะเวลาที่ทำการรังวัดโดยทั่วไปจะต้องวัดเป็นเวลา 19 ปี[1] ตามวัฏจักรของน้ำ ระดับน้ำทะเลปานกลางของแต่ละบริเวณทั่วโลกอาจจะมีความสูงไม่เท่ากัน

กราฟระดับน้ำทะเลที่วัดได้จากบริเวณที่มีความเสถียรทางธรณีวิทยา แสดงถึงระดับน้ำทะเลซึ่งสูงขึ้นถึง 24 เซนติเมตรในรอบ 120 ปี (2 มิลลิเมตร/ปี)

ประเทศไทยแก้ไข

ในประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ สร้างสถานีตรวจวัดระดับน้ำแห่งแรกขึ้นที่เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน พ.ศ. 2453[1][2][3] จากนั้นทำการวัดอย่างต่อเนื่องใช้เวลาในการวัด 5 ปี แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง[1][2][3] ให้มีค่า 0.000 เมตร ที่ 11°47′47.67″N 99°48′52.92″E / 11.7965750°N 99.8147000°E / 11.7965750; 99.8147000[หมายเหตุ 2][3] ทำการถ่ายโยงมายังหมุด BMA[1][3] (ซึ่งถือว่าเป็นหมุดหลักฐานหมุดแรกของประเทศไทย[1]) ที่ 13°46′23.74″N 100°31′45.39″E / 13.7732611°N 100.5292750°E / 13.7732611; 100.5292750[หมายเหตุ 3] ซึ่งมีค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.4477 เมตร[1][3] ต่อมากรมแผนที่ทหาร ได้ทำการถ่ายระดับจากหมุดระดับของสถานีวัดระดับน้ำเกาะหลัก ไปตามโครงข่ายหมุดหลักฐานจนครอบคลุมทั้งประเทศ[2][3]

การวัดระดับน้ำทะเลปานกลางสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในมาตรฐานการเปรียบเทียบระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศ (พิกัดอ้างอิงทางดิ่ง)[1][2] หรือสิ่งก่อสร้างในงานสำรวจฯ งานก่อสร้างฯ และงานทั่วไป

ดูเพิ่มแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

  1. มักถูกเขียนว่า ระดับน้ำทะเลปานกลาง หากอ้างอิงจากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มพิมพ์ครั้งที่ 4 ใช้คำว่า "ระดับทะเลปานกลาง"
  2. พิกัดภูมิศาสตร์นี้อิงกับพื้นหลักฐานในอดีต ไม่ใช่พื้นหลักฐานที่ใช้ในปัจจุบัน (WGS 84) ทำให้ตำแหน่งมีการคลาดเคลือน
  3. พิกัดภูมิศาสตร์นี้อิงกับพื้นหลักฐานในอดีต ไม่ใช่พื้นหลักฐานที่ใช้ในปัจจุบัน (WGS 84) ทำให้ตำแหน่งมีการคลาดเคลือน

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 พื้นหลักฐานอ้างอิงไทย ราชวัลย์ กันภัย กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่กรมพัฒนาที่ดิน
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 สมยศ บุญถม -การสำรวจและประเมินผล สถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเล ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทย / โดยสมยศ บุญถม กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีธรณีกรมทรัพยากรธรณี, 2557 27 หน้า: ภาพประกอบ: แผนที่: ตาราง; รายงานวิชาการ ฉบับที่ สทธ 10/2557
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ประวัติการตรวจวัดระดับน้ำในประเทศไทย อ่าวประจวบ ประจวบคีรีขันธ์ (OKnation)