สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อังกฤษ: Thailand Science Research and Innovation) หรือเรียกโดยย่อว่า สกสว. (อังกฤษ: TSRI) เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและงานด้านธุรการของ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน แต่จะต้องไม่ดำเนินการวิจัยเอง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกสว.
Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
TSRI Logo.png
ภาพเครื่องหมายราชการ (โลโก้) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ทำการ
ไทย
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี) [1]
สืบทอดจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้บริหารหลัก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล, ผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เอกสารหลัก พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
เว็บไซต์
tsri.or.th

สกสว. ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แทนที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ถูกยุบเลิกไป

รายนามผู้อำนวยการ สกสว.แก้ไข

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 2 พฤษภาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ สกว. คนสุดท้าย
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 1 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข