สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อังกฤษ: Thailand Science Research and Innovation) หรือเรียกโดยย่อว่า สกสว. (อังกฤษ: TSRI) เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและงานด้านธุรการของ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน แต่จะต้องไม่ดำเนินการวิจัยเอง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกสว.
Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
ภาพเครื่องหมายราชการ (โลโก้) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (5 ปี) [1]
หน่วยงานก่อนหน้า
สำนักงานใหญ่ไทย
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง, ประธานกรรมการ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เอกสารหลัก
เว็บไซต์tsri.or.th

สกสว. ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แทนที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ถูกยุบเลิกไป

รายนามผู้อำนวยการ สกสว.

แก้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 2 พฤษภาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ สกว. คนสุดท้าย
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 1 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้