สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดชุมพรมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 1 คน คือ กมล มั่นภักดี

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแก้ไข

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549แก้ไข

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 กมล มั่นภักดี ฉัตรชัย พะลัง

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557แก้ไข

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ พันตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข