วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Kalasin College of Dramatic Arts) เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป หนึ่งในสิบสองแห่งทั่วประเทศ โดยการจัดตั้ง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นจนถึงระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 4–5 ในด้านการศึกษาที่จะต้องพัฒนาและขยายการศึกษาด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ไทยไปสู่ส่วนภูมิภาคให้เพียงพอ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปิดดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2525 กรมศิลปากรอนุมัติเงิน 6,000,000 บาทก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียนจำนวน 1 หลังในเนื้อที่ของราชพัสดุแปลงที่ 14633 บริเวณสนามบินเก่ากองทัพบก ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเนื้อที่ 50 ไร่

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
Bunditpatanasilpa Institute Logo.png
ชื่ออังกฤษKalasin College of Dramatic Arts
ที่อยู่เลขที่ 11 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
วันก่อตั้ง1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (40 ปี)
ผู้อำนวยการดร.จำเริญ แก้วเพ็งกรอ
สัญลักษณ์พระพิฆเนศ
เว็บไซต์cdaks.bpi.ac.th
เฟซบุ๊ก[1] [2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 จึงได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข