วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ณ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยรวมหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยเข้าด้วยกัน คือ (1) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2545- พ.ศ. 2560) มีนักศึกษาภายใต้โครงการ 16 รุ่น โดยบัณฑิตที่จบมีคุณวุฒิ วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และ (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งปี พ.ศ. 2548 ผลิตบัณฑิตคุณวุฒิ วท.บ. 3 สาขาวิชา (เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 รุ่น เพื่อให้แนวทางการจัดการศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์มีความเข้มขัน ดังนั้นการตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีเป้าหมายเพื่อบริหารการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ในศาสตร์ด้านระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นงานวิชาการและวิจัยการคำนวณและประมวลผลในเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาเมืองภูเก็ตอัจฉริยะ พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ภายในวิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
150px
ชื่ออังกฤษCollege of Computing, Prince of Songkla University, Phuket campus
ที่อยู่80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
คณบดีรศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
เว็บไซต์http://www.computing.psu.ac.th