วัดสุทธาวาส (จังหวัดสิงห์บุรี)

วัดในจังหวัดสิงห์บุรี

วัดสุทธาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วัดสุทธาวาส
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสุทธาวาส, วัดใหม่
ที่ตั้งตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุทธาวาส เดิมชื่อ วัดใหม่ เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้สร้างในพื้นที่วัดเก่า ซึ่งเป็นวัดร้าง การสร้างวัดใหม่สังเกตได้จากพระพุทธรูปศิลา ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ[1] สร้างเมื่อ พ.ศ. 2403 โดยนายเอม ชาวบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้กับวัด และได้พบพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ชำรุด อยู่บนเนินดินมีซากเจดีย์ เข้าใจว่าเป็นวัดร้าง จึงบูรณะพระพุทธรูปเพื่อสักการะ[2] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2513[3]

สิ่งก่อสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาคือวิหารหลังเก่าซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติพระจุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู[4] เป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชา ภาพตอนผจญมาร ภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่ เสด็จสู่ปรินิพพาน และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา ส่วนหน้าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้ำแต่มีสภาพเลือนลาง[5] ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูง 65 นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 75 นิ้ว

อ้างอิง

แก้
  1. "มรดกทางพระพุทธศาสนา".
  2. "วัดสุทธาวาส".
  3. "วัดสุทธาวาส". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  4. "วัดสุทธาวาส". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  5. "วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.