วัดสุคันธาราม (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสุคันธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ติดกับคลองสามเสน ในแขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา

วัดสุคันธาราม
อุโบสถวัดสุคันธาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดใหม่
ที่ตั้งเลขที่ 73 ถนนสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
ก่อตั้งพ.ศ. 2450
พระประธานหลวงพ่อดำ
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธเฉลิมราชย์มหามงคล, หลวงพ่อดำ, หลวงพ่อพุทธโสธร, พระพุทธเชษฐโลกคัมภีร์ญาณ, พระมหากัจจายนะ, พระร่วงโรจนฤทธิ์, พระสีวลี
เจ้าอาวาสพระครูสุคันธสีลวิลาส (เดชาธร ปริยตฺติธโร)
เวลาทำการ05.00–22.00 น.
โทรศัพท์0 2243 4607
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุคันธารามสร้างประมาณ พ.ศ. 2450 โดยตระกูลสุวรรณมาลิกร่วมกับประชาชนสร้างวัดและได้ขนานนามว่า วัดใหม่ ต่อมาเปลี่ยนนามเป็น "วัดสุคันธาราม" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2461 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2463[1] และได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 และทางวัดยังให้หน่วยราชการต่าง ๆ ใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่บริการด้านต่าง ๆ กับประชาชนด้วย[2] เมื่อ พ.ศ. 2547 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เดินทางมาเป็น ประธานในพิธีเปิดฉลองศาลาบำเพ็ญกุศลศพหลังใหม่

วัดมีเจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปที่สำคัญได้แก่ พระพุทธเฉลิมราชย์มหามงคล หลวงพ่อดำ หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธเชษฐโลกคัมภีร์ญาณ พระมหากัจจายนะ พระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระสีวลีเป็นต้น

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระอธิการเก๊า
  • พระอธิการเส็ง
  • พระอธิการนวม พ.ศ. 2485
  • พระครูวรวัฒน์วิศาล (จี่ เตชวโร) พ.ศ. 2485–2522
  • พระครูสุคนธาภิรักษ์ (เปล่ง จิตฺตสํวโร) พ.ศ. 2523–2535
  • พระครูศรีบุญญาภิรักษ์ (เฉลิม อธิปุญโญ) พ.ศ. 2536–2549
  • พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ทินวัฒน์ จนฺทวํโส) พ.ศ. 2551–2556
  • พระครูสุคันธสีลวิลาส (เดชาธร ปริยตฺติธโร) พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. "วัดสุคันธาราม". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  2. "หน่วยราชการในพระองค์-ปชช.จิตอาสาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์". แนวหน้า. 8 กรกฎาคม 2561.