วัดปทุมธาราราม

วัดในจังหวัดระนอง

วัดปทุมธาราราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

วัดปทุมธาราราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดปทุมธาราราม, วัดบางปรุ
ที่ตั้งตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดปทุมธารารามสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2311 ต้นสมัยกรุงธนบุรี ขนานนามตามลักษณะสภาพแวดล้อม แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกกันว่า วัดบางปรุ ตามชื่อคลองบางปรุ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2462 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร และได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2470 ทางด้านการศึกษา วัดได้เปิดสอนปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 33ง วันที่ 9 เมษายน 2544 เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 57.5 ตารางวา

อาคารเสนาสนะที่เก่าแก่ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ และเจดีย์ศิลปะแบบลังกาทรงระฆัง ลักษณะฐานสี่เหลี่ยมกว้าง 8 เมตร สูงจากพื้นถึงด้านบน 2.50 เมตร องค์เจดีย์ตั้งลอยอยู่บนฐานขนาดความสูงของเจดีย์ประมาณ 7.50 เมตร ปล้องไฉนหรือบัวกลุ่มปรียอดและเม็ดน้ำค้าง สร้างโดยช่างชาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 เนื่องจากเจดีย์ยกพื้นสูงดังกล่าว ชาวบ้านจึงเรียกว่า เจดีย์หลวงพ่อรากลอย เป็นที่บรรจุพระธาตุพระสาวกอยู่ด้านหลังอุโบสถของวัด ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินอ่อนประดับอยู่ อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาซ้อนชั้นอย่างเรียบง่าย ตัวอุโบสถไม่มีลวดลายประดับมากนัก นอกจากส่วนฐานที่มีการตกแต่งด้วยลายแข้งสิงห์[1] นอกจากั้นยังมีอุทยานวังมัจฉาซึ่งรวมเอาปลาพันธุ์ต่าง ๆ เอาไว้[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "โบราณสถานวัดปทุมธาราราม".
  2. "วัดปทุมธาราราม". ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวฮาลาล เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส.