วังไชยา เป็นวังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ตั้งอยู่ริมถนนลูกหลวงตอนต่อถนนนครสวรรค์ฝั่งใต้

ประวัติแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างวังพระราชทานกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ที่ริมถนนลูกหลวง ตอนต่อถนนนครสวรรค์ฝั่งใต้ และได้ประทับวังนี้ตลอดพระชนมายุ

ปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันวังนี้เป็นที่ทำการของรัฐบาล คือที่ทำการส่วนกลางทะเบียนและบัตรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่วนอาคารที่เป็นวังกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ถูกดันแปลงต่อเติม จนไม่เหลือสภาพเดิม