ลัทธิสหัสวรรษ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อวสานวิทยา

ลัทธิสหัสวรรษ[1] (อังกฤษ: Millenarianism หรือ Millenarism) คือความเชื่อของกลุ่มหรือขบวนการทางศาสนา สังคม หรือการเมือง ที่เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ขึ้นในสังคม และหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นสิ่งดี ในคัมภีร์ไบเบิลระบุว่าช่วงเวลาที่สงบสุขจะยาวนานถึง 1,000 ปี จึงเป็นที่มาของชื่อแนวคิดนี้ว่า "ลัทธิสหัสวรรษ"

แนวคิดแบบสหัสวรรษปรากฏในหลายวัฒนธรรมและศาสนา และมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป

ประเทศจีนแก้ไข

ลัทธิสหัสวรรษในประเทศจีนคือ ลัทธิบัวขาว[2] เกิดในสมัยราชวงศ์หยวน มีแนวคิดว่าโลกปัจจุบันเป็นยุคตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อนเป็นทุกข์จากการปกครองกดขี่ของภาครัฐ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และพระเป็นเจ้าคือพระแม่องค์ธรรมจะส่งพระศรีอริยเมตไตรยลงมาเกิดเพื่อฉุดช่วยมวลมนุษย์จากความทุกข์ยาก และสร้างสังคมที่ผาสุก มีคุณธรรม

แนวคิดนี้ยังถูกถ่ายทอดต่อมาในลัทธิเซียนเทียนเต้าและลัทธิอนุตตรธรรมในปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Millennium and Millenarianism[1]
  2. "White Lotus Rebellion of the Qing Dynasty". Cultural China. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2556.

ดูเพิ่มแก้ไข