อวสานวิทยา[1] หรือ โลกาวินาศศาสตร์[2] (อังกฤษ: Eschatology) เป็นการศึกษาเหตุการณ์ที่จะเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์โลก หรือชะตากรรมสุดท้ายของมนุษยชาติ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการสิ้นสุดของทั้งจักรวาล

วันโลกาวินาศอันตรกัป ปี ค.ศ. 2012แก้ไข

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (บางแหล่งอาจระบุว่าเป็นวันที่ 21 ธันวาคม ของปีเดียวกัน) วันโลกาวินาศอันตรกัป ตามคติในหลายชนชาติ

  • เผ่าพันธุ์มนุษย์โฮโมซาเปียน จะยินดีกับการเกิดเป็นอันมาก เกลียดชังความตายเป็นปกติ
  • โฮโมซาเปียนจะค้นหาความเป็นอมตะเพื่อคงอยู่กับทรัพย์สมบัติ ลาภยศ ทำให้ประชากรมากขึ้นความต้องการทรัพยากร เพื่อบริโภคก็มากขึ้นตามไปด้วย ระบบสังคมใหญ่โตทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายและซับซ้อน
  • สถาบันครอบครัวจะมีความสำคัญน้อยลง ระบบรัฐบาลจะมีความสำคัญสูงสุด
  • การศึกษาจะทำไปเพื่อการแข่งขัน ยศ ทรัพย์สมบัติ
  • สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่มีทางแก้ไข แต่สามารถชะลอเหตุการณ์ที่จะเกิดนี้ได้
  • ล้างโลกเพื่อปรับสมดุลของเผ่าพันธุ์มนุษย์โฮโมซาเปียน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 201
  2. Dictionary of Greek Loanwords