รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์ถัง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์ถัง

รายพระนาม แก้

พระนามแต่งตั้ง พระนามเดิม ปีครองราชย์
(คริสต์ศักราช)
รัชศก
Convention: "Tang" + temple name
เกาจู่ (高祖 Gāo Zǔ) หลี่ หยวน (李淵 Lǐ Yuān) 618-626 Wude (武德 Wǔ dé) 618-626
ไท่จง (太宗 Tài Zōng) หลี่ ซื่อหมิน (李世民 Lǐ Shì Mín) 626-649 Zhenguan (貞觀 Zhēn guān) 627-649
เกาจง (高宗 Gāo zōng) หลี่ จื้อ (李治 Lǐ Zhì) 650-683 Yonghui (永徽 Yǒng huī) 650-655

Xianqing (顯慶 Xiǎn qìng) 656-661
Longshuo (龍朔 Lóng shuò) 661-663
Linde (麟德 Lín dé) 664-665
Qianfeng (乾封 Qían fēng) 666-668
Zongzhang (總章 Zǒng zhāng) 668-670
Xianheng (咸亨 Xián hēng) 670-674
Shangyuan (上元 Shàng yuán) 674-676
Yifeng (儀鳳 Yí fèng) 676-679
Tiaolu (調露 Tiáo lù) 679-680
Yonglong (永隆 Yǒng lóng) 680-681
Kaiyao (開耀 Kāi yào) 681-682
Yongchun (永淳 Yǒng chún) 682-683
Hongdao (弘道 Hóng dào) 683

จงจง (中宗 Zhōng zōng)
(ถูกปลดโดยฮองเฮาอู่เจ๋อเทียน)
หลี่ เสียน (李顯 Lǐ Xiǎn) หรือ
หลี่ เจ๋อ (李哲 Lǐ Zhé)
684
(และ 705-710)
Sisheng (嗣聖 Sì shèng) 684
รุ่ยจง (睿宗 Ruì zōng)
(ถูกปลดโดยฮองเฮาอู่เจ๋อเทียน)
หลี่ ตั๋น (李旦 Lǐ Dàn) 684-690
(และ 710-712)
Wenming (文明 Wén míng) 684

Guangzhai (光宅 Guāng zhái) 684
Chuigong (垂拱 Chuí gǒng) 685-688
Yongchang (永昌 Yǒng chāng) 689

Zaichu (載初 Zài chū) 690
ราชวงศ์โจว(อู่โจว)
ฮองเฮาอู่เจ๋อเทียน (จีนตัวเต็ม: 武則天; พินอิน: Wǔ Zétiān)อู่เจ้า (武曌 Wu Zhao)685-705
ฟื้นฟูราชวงศ์ถัง
จงจง (中宗 Zhōng zōng)
(ครั้งที่ 2)
หลี่ เสียน (李顯 Lǐ Xiǎn) หรือ
หลี่ เจ๋อ (李哲 Lǐ Zhé)
(และ 684)
705-710
Shenlong (神龍 Shén lóng) 705-707

Jinglong (景龍 Jǐng lóng) 707-710

ชางตี้ (殤帝 Shāng dì)
see note below table
หลี่ ชงเหมา (李重茂 Lǐ Chóng Mào) 710 Tanglong (唐隆 Táng lóng) 710
รุ่ยจง (睿宗 Ruì zōng)
(ครั้งที่ 2)
หลี่ ตั๋น (李旦 Lǐ Dàn) (และ 684-690)
710-712
Jingyun (景雲 Jǐng yún) 710-711

Taiji (太極 Tài jí) 712
Yanhe (延和 Yán hé) 712

เสวียนจง (玄宗 Xuán zōng) หลี่ หลงจี๋ (李隆基 Lǐ Lóng Jī) 712-756 Xiantian (先天 Xiān tiān) 712-713

Kaiyuan (開元 Kāi yuán) 713-741
Tianbao (天寶 Tiān bǎo) 742-756

ซู่จง (肅宗 Sù zōng) หลี่ เหิง (李亨 Lǐ Hēng) 756-762 Zhide (至德 Zhì dé) 756-758

Qianyuan (乾元 Qián yuán) 758-760
Shangyuan (上元 Shàng yuán) 760-761

ไต้จง (代宗 Dài zōng) หลี่ อวี่ (李豫 Lǐ Yù) 762-779 Baoying (寶應 Bǎo yìng) 762-763

Guangde (廣德 Guǎng dé) 763-764
Yongtai (永泰 Yǒng tài) 765-766
Dali (大曆 Dà lì) 766-779

เต๋อจง (德宗 Dé zōng) หลี่ โกว (李适 Lǐ Kuò) 780-805 Jianzhong (建中 Jiàn zhōng) 780-783

Xingyuan (興元 Xīng yuán) 784
Zhenyuan (貞元 Zhēn yuán) 785-805

ชุนจง (順宗 Shùn zōng) หลี่ สง (李誦 Lǐ Sòng) 805 Yongzhen (永貞 Yǒng zhēn) 805
เสียนจง (憲宗 Xiàn zōng) หลี่ ซุน (李純 Lǐ Chún) 806-820 Yuanhe (元和 Yuán hé) 806-820
มู่จง (穆宗 Mù zōng) หลี่ เหิง (李恆 Lǐ Héng) 821-824 Changqing (長慶 Cháng qìng) 821-824
จิงจง (敬宗 Jìng zōng) หลี่ จาน (李湛 Lǐ Zhàn) 824-826 Baoli (寶曆 Bǎo lì) 824-826
เหวินจง (文宗 Wén zōng) หลี่ อัง (李昂 Lǐ Áng) 826-840 Baoli (寶曆 Bǎo lì) 826

Dahe (大和 Dà hé) or Taihe (Tài hé 太和) 827-835
Kaicheng (開成 Kāi chéng) 836-840

อู่จง (武宗 Wǔ zōng) หลี่ ยาน (李炎 Lǐ Yán) 840-846 Huichang (會昌 Huì chāng) 841-846
ซวนจง (宣宗 Xuān zōng) หลี่ เฉิน (李忱 Lǐ Chén) 846-859 Dachong (大中 Dà chōng) 847-859
อี้จง (懿宗 Yì zōng) หลี่ ฉุย (李漼 Lǐ Cuǐ) 859-873 Dachong (大中 Dà chōng) 859

Xiantong (咸通 Xián tōng) 860-873

ซีจง (僖宗 Xī zōng) หลี่ เสวียน (李儇 Lǐ Xuān) 873-888 Xiantong (咸通 Xián tōng) 873-874

Qianfu (乾符 Qián fú) 874-879
Guangming (廣明 Guǎng míng) 880-881
Zhonghe (中和 Zhōng hé) 881-885
Guangqi (光啟 Guāng qǐ) 885-888
Wende (文德 Wén dé) 888

เจาจง (昭宗 Zhāo zōng) หลี่ เย (李曄 Lǐ Yè) 888-904 Longji (龍紀 Lóng jì) 889

Dashun (大順 Dà shùn) 890-891
Jingfu (景福 Jǐng fú) 892-893
Qianning (乾寧 Qián níng) 894-898
Guanghua (光化 Guāng huà) 898-901
Tianfu (天復 Tiān fù) 901-904
Tianyou (天佑 Tiān yòu) 904

ไอตี้ (哀帝 Aī dì) หรือ
เจ้าเสวียน ตี้ (昭宣帝 Zhāo xuān dì)
หลี่ จู (李柷 Lǐ Zhù) 904-907 Tianyou (天佑 Tiān yòu) 904-907