รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม

แก้
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงครามที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตแม่กลอง)
  สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามมีโรงเรียนทั้งหมด 99 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองสมุทรสงคราม 3 31 - 34 5 5 - - 44
บางคนที 2 16 - 18 1 1 - - 20
อัมพวา 4 24 - 28 3 4 - - 35
รวม 9 71 - 80 9 10 - - 99

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามแบ่งตามสังกัด

แก้

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แก้

จังหวัดสมุทรสงครามมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 80 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) จำนวน 9 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจำนวน 71 โรงเรียน[3]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

แก้

จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 9 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตแม่กลอง[4]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนถาวรานุกูล แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนท้ายหาด ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ท่าคา อัมพวา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย บางนกแขวก บางคนที มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดประดู่ อัมพวา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) อัมพวา อัมพวา มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนสกลวิสุทธิ บางกุ้ง บางคนที มัธยมศึกษา
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อัมพวา อัมพวา มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

แก้

สพป.สมุทรสงคราม มีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 71 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 31 โรงเรียน อำเภออัมพวา 24 โรงเรียน และอำเภอบางคนที 16 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) บางยี่รงค์ บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ วัดประดู่ อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดประดู่ อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขตเมือง ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบางกก นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แพรกหนามแดง อัมพวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ยี่สาร อัมพวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต้นลำแพน ยี่สาร อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะวันจาก ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางนางลี่ (กมลราษฎร์สามัคคี) บางนางลี่ อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางบ่อ บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง แพรกหนามแดง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยายแพง (พิศผ่องประชานุสรณ์) ยายแพง บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะโนรา บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางพรม บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) เหมืองใหม่ อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ยี่สาร อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองโคน คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ปลายโพงพาง อัมพวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย์) บางช้าง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) บางนกแขวก บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) วัดประดู่ อัมพวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) ดอนมะโนรา บางคนที อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม) คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางกุ้ง บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) บางกระบือ บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) ท่าคา อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคาร) ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนางพิมพ์ (สมกิตติราษฎร์บำรุง) บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางขันแตก (บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางคนทีใน (วามโกประชานุกูล) บางคนที บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) บางแค อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) จอมปลวก บางคนที อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สวนหลวง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางประจันต์ (หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) บางสะแก บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) บางแค อัมพวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ปลายโพงพาง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บ้านปราโมทย์ บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) กระดังงา บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) แควอ้อม อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) ท่าคา อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดเป้ง นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) สวนหลวง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์) บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสวนแก้ว ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล) บางแค อัมพวา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ปลายโพงพาง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) เหมืองใหม่ อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ปลายโพงพาง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ดอนมะโนรา บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี) บางยี่รงค์ บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ (เลี้ยงล้อมอนุกูล) กระดังงา บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

จังหวัดสมุทรสงครามมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (5 โรงเรียน) และเทศบาลตำบลอัมพวา (3 โรงเรียน)[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) โรงหีบ บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอัมพวา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง อัมพวา อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษม อัมพวา อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม อัมพวา อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

แก้

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 10 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดรุณานุกูล แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก บางคนที เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนถาวรวิทยา เหมืองใหม่ อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประกอบวิทยา แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนล้อมรัก อัมพวา อัมพวา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ อัมพวา อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุกูลวิทยา สวนหลวง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามแบ่งตามที่ตั้ง

แก้

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

แก้

อำเภอเมืองสมุทรสงครามมี 44 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจำนวน 34 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน แม่กลอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดรุณานุกูล แม่กลอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนถาวรานุกูล แม่กลอง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนท้ายหาด ท้ายหาด มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต แม่กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.สมุทรสงคราม
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส แม่กลอง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.สมุทรสงคราม
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว แม่กลอง อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.สมุทรสงคราม
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ แม่กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.สมุทรสงคราม
โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ แม่กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.สมุทรสงคราม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) บางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านเขตเมือง ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านคลองบางกก นางตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ บางจะเกร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านตะวันจาก ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านบางบ่อ บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ลาดใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนประกอบวิทยา แม่กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง แม่กลอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดคลองโคน คลองโคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) บ้านปรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข บ้านปรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) บ้านปรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม) คลองเขิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) ท้ายหาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ คลองโคน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) บางขันแตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) นางตะเคียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคาร) ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดนางพิมพ์ (สมกิตติราษฎร์บำรุง) บางขันแตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางขันแตก (บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) บางขันแตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) บางจะเกร็ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางประจันต์ (หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) คลองเขิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) แหลมใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 บ้านปรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเป้ง นางตะเคียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม บางจะเกร็ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์) บางขันแตก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดสวนแก้ว ลาดใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ลาดใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม แม่กลอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม แม่กลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม

อำเภอบางคนที

แก้

อำเภอบางคนทีมี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจำนวน 1ุ6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) บางยี่รงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านยายแพง (พิศผ่องประชานุสรณ์) ยายแพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะโนรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) โรงหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางพรม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) บางนกแขวก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) ดอนมะโนรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางกุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) บางกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางคนทีใน (วามโกประชานุกูล) บางคนที อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) จอมปลวก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) บางสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บ้านปราโมทย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) กระดังงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย บางนกแขวก มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ดอนมะโนรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี) บางยี่รงค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนสกลวิสุทธิ บางกุ้ง มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ (เลี้ยงล้อมอนุกูล) กระดังงา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม

อำเภออัมพวา

แก้

อำเภออัมพวามี 35 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลอัมพวา 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ วัดประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนถาวรวิทยา เหมืองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ท่าคา มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลอัมพวา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษม อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลอัมพวา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลอัมพวา
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แพรกหนามแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ยี่สาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านต้นลำแพน ยี่สาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านบางนางลี่ (กมลราษฎร์สามัคคี) บางนางลี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง แพรกหนามแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนล้อมรัก อัมพวา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) เหมืองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดประดู่ มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ยี่สาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ปลายโพงพาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย์) บางช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) วัดประดู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) ท่าคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) อัมพวา มัธยมศึกษา สพม.10
โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) บางแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สวนหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) บางแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ปลายโพงพาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) แควอ้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) ท่าคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) สวนหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล) บางแค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ปลายโพงพาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) เหมืองใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ปลายโพงพาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ อัมพวา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุกูลวิทยา สวนหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อัมพวา มัธยมศึกษา สพม.10

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.สมุทรสงคราม". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่ 137/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสงคราม". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. 4 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)