รายชื่อวัดในจังหวัดมหาสารคาม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อวัดเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามแก้ไข

พระอารามหลวง(มหานิกาย)แก้ไข

 • - วัดมหาชัย พระอารามหลวง(ชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลตลาด/อำเภอเมืองมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอกันทรวิชัยแก้ไข

 - พระครูพิศาลโพธิธรรม   เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย/วัดศรีมหาโพธิ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอกุดรังแก้ไข

 - พระครูสารกิจจานุยุต   เจ้าคณะอำเภอกุดรัง/วัดกลางกุดรัง

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอชื่นชมแก้ไข

 - พระครูประดิษฐ์วิริยาภรณ์   เจ้าคณะอำเภอชื่นชม/วัดพุทธประดิษฐ์ (อ.เชียงยืน)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอแกดำแก้ไข

 - พระครูอาทรโพธิกิจ   เจ้าคณะอำเภอแกดำ/วัดโพธิ์ศรีแกดำ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอโกสุมพิสัยแก้ไข

 - พระครูโกสุมวิหารการ   เจ้าคณะอำเภอโกสมพิสัย/วัดกลางโกสุม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอเชียงยืนแก้ไข

 - พระครูโกศลวรคุณ   เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน/วัดป่าทัพม้า

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอนาเชือกแก้ไข

 - พระครูอรรถสารโสภิต   เจ้าคณะอำเภอนาเชือก/วัดกุดรังสุทธาราม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอนาดูนแก้ไข

 - พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์   เจ้าคณะอำเภอนาดูน/วัดพระธาตุนาดูน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอบรบือแก้ไข

 - พระครูปัญญานันทคุณ   เจ้าคณะอำเภอบรบือ/วัดบรบือสราราม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยแก้ไข

 - พระครูปริยัติพัฒโนดม(ธเนศ/ป.ธ.๔)  เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย/วัดพยัคฆภูมิวราราม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอเมืองมหาสารคามแก้ไข

 - พระครูวรกิจสุนทร(สุบิน/ป.ธ.๓)  เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม/วัดอภิสิทธิ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอยางสีสุราชแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

 อำเภอยางสีสุราช ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ ตำบล ดังนี้
พัทธสีมา ๑๒ สำนักสงฆ์ ๓๖ ที่พักสงฆ์ ๑๒ ที่พักสงฆ์  รวมเป็นวัด ๖๐ วัด

พระครูสุตธรรมโสภิต (ประเวศน์ ป.ธ.๔) เจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช

พระมหาสิทธินนท์ สิทธินนฺโท ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช

วัดดงเมืองน้อย เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๒ บ้านดงเมืองใหม่ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช

จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๒๑๐ โทร. ๐๘๘-๓๑๗๖๑๙๕, ๐๘๑-๐๗๙๓๑๓๙


ตำบลยางสีสุราช

 • - วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม (บ้านโพธิ์ชัย)
 • - วัดหนองแปน
 • - วัดอุตราราม (บ้านแวงยาง)
 • - วัดหนองกอก
 • - วัดยางสีสุราช
 • - ที่พักสงฆ์กุดตะเข้
 • - ที่พักสงฆ์ป่าศรีสวัสดิ์

ตำบลดงเมือง

 • - วัดดงเมืองน้อย
 • - วัดหนองหน่อง
 • - วัดสว่างอารมณ์ (บ้านสว่าง)
 • - วัดโนนจาน
 • - วัดโนนแห่
 • - ที่พักสงฆ์ป่าสุธรรมมาราม (บ้านโคกม่วง)


ตำบลบ้านกู่

 • - วัดชัยมงคล (บ้านกู่)
 • - วัดโนนรัง
 • - วัดหนองจิก
 • - วัดหนองหญ้าปล้อง
 • - วัดหัวช้าง
 • - วัดโคกม่วง
 • - ที่พักสงฆ์ป่าตองโพธิการาม (บ้านป่าตอง)


ตำบลนาภู

 • - วัดสะเดาหวาน
 • - วัดสวอง
 • - วัดนาเลิง
 • - วัดศาลา
 • - วัดสว่างนาภู (บ้านนาภู)
 • - วัดหนองบัวชุม
 • - วัดเหล่าหมากคำ
 • - วัดป่าจิก
 • - ที่พักสงฆ์ป่าสะเดาหวาน


ตำบลแวงดง

 • - วัดดงแดน
 • - วัดชัยมงคลวนาราม (บ้านโนนสมบูรณ์)
 • - วัดดอนกลาง
 • - วัดบุ่งง้าว
 • - วัดหนองโดน (บ้านโดน)
 • - วัดนกเหาะ
 • - วัดบ้านเปล่ง
 • - วัดชัยประดู่ (บ้านโนนกระยอม)
 • - วัดหัวเรือ
 • - ที่พักสงฆ์แวงดง
 • - ที่พักสงฆ์โนนเจริญ
 • - ที่พักสงฆ์โคกสะทอน
 • - ที่พักสงฆ์ป่าแวงดง


ตำบลหนองบัวสันตุ

 • - วัดหนองบัวสันตุ
 • - วัดหนองรูแข้
 • - วัดหนองแวง
 • - วัดหนองขุ่น
 • - วัดหนองพุก
 • - วัดเหล่างิ้วบุญญาวาส (บ้านเหล่างิ้ว)
 • - วัดเหล่างิ้ววนาราม (บ้านเหล่างิ้ว)
 • - วัดหนองบัวใต้
 • - ที่พักสงฆ์ป่าหนองแวง


ตำบลสร้างแซ่ง

 • - วัดหูลิง
 • - วัดฉนวน
 • - วัดตาพวน
 • - วัดสะตือสร้างแช่ง (บ้านสะตือ)
 • - วัดหนองบัวแปะ
 • - วัดโนนสวรรค์
 • - วัดหนองบัวน้อย
 • - วัดพังคีศรีวนาราม (บ้านพังคี)
 • - ที่พักสงฆ์หัวเสือ

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอวาปีปทุมแก้ไข

 - พระครูวรพรตสิทธิการ   เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม/วัดโสมนัสประดิษฐ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแก้ไข

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

บัญชีรายชื่อวัด หมวดหมู่ : บัญชีรายชื่อวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ (หนตะวันออก)

     - พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙, กรรมการมหาเถรสมาคม, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กทม.

- พระเทพปริยัติเวที (แสงทอง ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๙, วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. รูปที่ ๑

- พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๙, วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. รูปที่ ๒

หมวดหมู่ : บัญชีรายชื่อวัด หมวดหมู่ : เขตปครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ๑๓ อำเภอ

     - พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม/วัดมหาชัย พระอารามหลวง