มูลนิธิไทยรัฐ (Thairath Foundation) หรือ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (Thairath Newspaper Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นที่รู้จักของสังคมในฐานะ หน่วยงานอุปถัมภ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 แห่งทั่วประเทศไทย ก่อตั้งโดยกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก

มูลนิธิไทยรัฐ

ประวัติ

แก้

มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2522 อันเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 60 ปีของกำพล วัชรพล ซึ่งใช้ทุนส่วนตัวในการก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท และยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ เลขที่ ต.131/2523 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ มูลนิธิไทยรัฐ จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

แก้
  1. ส่งเสริมด้านการศึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา แก่นักเรียนที่ยากจนและนักเรียนดีทั่วไป
  2. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยงานหนังสือพิมพ์
  3. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ว่าประการใดๆ

คณะกรรมการมูลนิธิ

แก้
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการ
ยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานกรรมการ
เลิศ อัศเวศน์ กรรมการ
มานิจ สุขสมจิตร กรรมการ
สมิต มานัสฤดี กรรมการ
เฉลิมชัย ทรงสุข กรรมการ
ไพโรจน์ โลห์สุนทร กรรมการ
สราวุธ วัชรพล กรรมการ
วัชร วัชรพล กรรมการ
สมปอง พรทวีวัฒน์ กรรมการ
ฐิติวรรณ ไสวแสนยากร กรรมการ
แสงทิพย์ ยิ้มละมัย กรรมการ
สิริพร โคตระวีระ กรรมการ
สมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการ
วิเชน โพชนุกูล กรรมการและเลขานุการ
ยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
มานิจ สุขสมจิตร กรรมการ
เลิศ อัศเวศน์ กรรมการ
สมิต มานัสฤดี กรรมการ
เฉลิมชัย ทรงสุข กรรมการ
สมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการ
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร กรรมการ
วิเชียร สงวนไทย กรรมการ
วันเฉลิม กาญจนมงคล กรรมการ
สราวุธ วัชรพล กรรมการ
กิตติ ยิ้มละมัย กรรมการ
โชติ สนธิวัฒนานนท์ กรรมการ
สมบูรณ์ วรพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้