ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 3 สาขา ได้แก่ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 สัญลักษณ์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ สิงห์เงิน

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Political Science SWU.png
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Political Science Faculty of Social Science
Srinakharinwirot University
ที่อยู่ชั้น 11 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล เลขที่ 114 ถนนสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หัวหน้าภาควิชาดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
สัญลักษณ์ประจำภาควิชาสิงห์เงิน
เว็บไซต์ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ประวัติแก้ไข

ภาควิชารัฐศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เดิมสังกัดอยู่ในคณะมนุษยธรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์[1] ต่อมา วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้นใหม่ โดยภาควิชารัฐศาสตร์ได้อยู่ภายใต้สังกัดคณะสังคมศาสตร์[2]

เริ่มแรกภาควิชารัฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี และวิชาโท ให้แก่นิสิตที่สนใจ จนกระทั่ง สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2542 ทางภาควิชารัฐศาสตร์จึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป[1]

ปัจจุบัน ภาควิชารัฐศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ใน 3 สาขา คือ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สัญลักษณ์แก้ไข

  • สัญลักษณ์ คือ สิงห์เงิน สืบเนื่องมาจากสิงห์ หรือ ราชสีห์ นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น "เจ้าผู้ครองป่า" แสดงถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ นั่นหมายถึงผู้มีอำจราชศักดิ์ ซึ่งข้าราชการกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่เป็นชาวรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำมาใช้เป็นตราประจำกระทรวงด้วย
  • ตราสัญลักษณ์ คือ สิงห์เงินบนโล่ดำ ซึ่งมาจากสีเงินเป็นสีแห่งสิงห์ประสานมิตร อันเนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ได้ถูกเปิดสอนในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.2000 เป็นการครบรอบ 2 สหัสวรรษ ที่มาจากภาษาอังกฤษว่า millennium เป็นชื่อสีเทามิลลิเนียม ส่วนสีดำเป็นสีแห่งรัฐศาสตร์ และโล่เป็นเครื่องป้องกันพยันตรายต่างๆ แก่นักรบเปรียบเสมือนสิงห์เงินที่จะปกป้องประชาชนด้วยปัญญาและความกล้าหาญแห่งสิงห์
  • ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงสัญลักษณ์ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสำหรับโลโก้สิงห์เงิน ได้ปรับให้ตัวสิงห์ที่ขาหน้าทั้งสองข้างยกขึ้น ให้ลงมาวางขนานกับพื้น เพื่อความเหมาะสมในการวางตำแหน่งสิงห์
  • ครุยวิทยฐานะ ในแรกเริ่มใช้สีดำเป็นสีครุยวิทยฐานะภาควิชารัฐศาสตร์ ภายหลังได้มีการเปลี่ยนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีการใช้สีครุยวิทยฐานะตามคณะที่สังกัด คือคณะสังคมศาสตร์ สีครุยวิทยฐานะประจำคณะคือ สีม่วงเม็ดมะปราง

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรีแก้ไข

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มี 3 สาขา ได้แก่

ปัจจุบันได้ทำการสอนในรูปแบบแยกเป็นสาขาวิชาแล้ว ซึ่งต่างจากอดีตที่นิสิตต้องมาเลือกสาขาวิชาในภายหลัง ทั้งนี้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาปี พ.ศ. 2552 แล้วว่าให้ใช้ “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”

ปริญญาโทแก้ไข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) โดยอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มี สาขา ได้แก่

  • สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ

กิจกรรมแก้ไข

งานสิงห์สัมพันธ์ ประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมแสตนเชียร และเชียรลีดเดอร์ และกิจกรรมงานราตรีชาวสิงห์


ค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน เริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จากอุดมการณ์ของนิสิตรัฐศาสตร์ มศว ส่วนหนึ่งที่ต้องการจะจัดกิจกรรมที่ทำงานอุทิศตนเพื่อส่วนร่วม จึงได้ร่วมกันจึงก่อให้เกิดค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชนขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2548 ซึ่งชาวค่ายถือเอาวันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันกำเนิดค่ายอีกด้วย ปัจจุบันค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน จัดมาเป็นจำนวน 7 ครั้งแล้ว โดยได้เดินทางไปจัดโครงการค่ายในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย หลายๆภาค เคยจัดโครงการที่ภาคเหนือ 3 ครั้ง ภาคตะวันตก 1 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง ภาคกลาง 1 ครั้ง และภาคตะวันออก 1 ครั้ง ส่วนภาคที่ค่ายรัฐศาสตร์ยังไม่เคยไปจัดโครงการคือ ภาคใต้

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 1 จัดที่โรงเรียนบ้านโกรกตารอด ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (20-26 ตุลาคม 2548)

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 2 จัดที่บ้านกอก ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน (16-17 กันยายน 2549)

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 จัดที่โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน (26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550)

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 จัดที่โรงเรียนบ้านแม่ม่า จ.ลำปาง

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 5 จัดที่โรงเรียนบ้านหนองพัง ต.ประสาทเยอ อ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 6 จัดที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (15-22 ตุลาคม 2553)

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 7 จัดที่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ครั้งแรกที่ไม่ได้จัดที่โรงเรียน) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ 8 จัดที่โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (18-24 ตุลาคม 2555)

นอกจากนี้ โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน ยังมีกิจกรรมเสริมคือ กิจกรรมการเยี่ยมค่าย ซึ่งเป็นการกลับไปเยี่ยมเยียน โรงเรียนหรือสถานที่ ที่เคยจัดกิจกรรมค่ายรัฐสาสตร์เพื่อประชาชน ครั้งที่ผ่านๆมา ซึ่งมักจะจัดโครงการเยี่ยมค่ายหลังจากทำโครงการค่ายในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นประมาณครึ่งปี แต่ผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เนื่องจากยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจร และเป็นกิจกรรมประจำ โดยคณะกรรมการของค่ายปีไหนอยากจัดการเยี่ยมค่ายก็จัด ปีใดไม่มีแนวความคิดจะจัดก็จะไม่จัดเช่นกัน จึงแล้วแต่คณะกรรมการในปีนั้นๆว่าจะจัดการเยี่ยมค่ายขึ้นหรือไม่

กิจกรรมครบรอบ 10 ปี รัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะมีกิจกรรม ประกอบไปด้วย ละครเวทีรัฐศาสตร์ มศว เรื่อง การเมืองเรื่องรัก กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ในหัวข้อ 10 ปีรัฐศาสตร์บัณฑิต 10 ปี การเมืองไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยจะมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2554

ละครเวทีรัฐศาสตร์ มศว ละครเวทีรัฐศาสตร์ มศว ได้เกิดขึ้นครั้งแรก เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒมีอายุครบ 36 ปี และครบรอบ 10 ปี รัฐศาสตร์บัณฑิต ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้นำบทละครเรื่อง "การเมืองเรื่องรัก" (Love and Politics) ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหม่อมหลวงปื่น มาลากุล มาแสดง โดยจะมีกำหนดแสดงครั้งแรกในวันที่ 28 - 29 มกราคม พ.ศ. 2554[3]


กีฬาสี

งานกีฬาสีของภาควิชารัฐศาสตร์ มศว จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 ที่สนามกลาง โรงเรียนสาธิต มศว เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน และเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชาวสิงห์เงินรุ่นต่างๆ โดยได่แบ่งออกเป็น 4 สีคือ สีชมพูเชอร์รี่บลอซซั่ม สีฟ้าไฮเดรนเยีย สีม่วงลาเวนเดอร์ และ สีเหลืองดาวเรือง


ทีมฟุตบอล สิงห์เงิน เอฟซี

ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนิสิตรัฐศาสตร์ มศว ชาย ที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอล และต้องการจะโชว์ฝีเท้าลงสนามแข่งในรายการต่างๆ ภายใต้นามของภาควิชารัฐศาสตร์ มศว ซึ่งชื่อสโมสรสิงห์เงิน เอฟซี นั้นเป็นการตั้งชื่อเพื่อให้ทีมมีชื่อเรียกที่เป็นทางการ หลังที่ผ่านมาทีมสิงห์เงิน เอฟซี มักถูกเรียกว่า รัฐศาสตร์ มศว หรือ สิงห์เงิน เป็นต้น

โดยจนถึงปัจจุบัน สิงห์เงิน เอฟซี ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลรายการต่างๆ เป็นประจำทุกปีดังนี้

  • ฟุตบอล กีฬาสิงห์สัมพันธ์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนกระทั่งปัจจุบัน (ยกเว้นในกีฬาสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554 ที่มหาวิทยาลัย บูรพา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากยกเลิกการจัดการแข่งขัน)
  • ฟุตซอล กีฬาภายในคณะสังคมศาสตร์ หรือ โซเชี่ยล เกม (ได้แชมป์ในปีล่าสุด 2015)

และนอกจากการส่งทีมลงแข่งขันภายนอกแล้ว ก็ยังมีการจัดแข่งขันฟุตซอลภายใน ชิงถ้วยภาควิชา ในรายการ "รัฐศาสตร์ แชมเปี้ยนส์ คัพ" ซึ่งเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่สนามกีฬาเบเกอรี่ ภายในมหาวิทยาลัย จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคน รวมทั้งเป็นการวัดฝีเท้าเพื่อคัดตัวผู้เล่น เข้าทีมชุดใหญ่ของสิงห์เงิน เอฟซี เพื่อลงทำการแข่งขันภายนอกต่อไป

ปัจจุบันนี้ สิงห์เงิน เอฟซี ทำการฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลทางด่วนพระราม 9 ซึ่งเป็นสนามเดียวกับที่ทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนทุกชุด ลงทำการฝึกซ้อมเป็นประจำอีกด้วย ขณะที่แผนการซ้อมนั้นจะขึ้นอบู่กับช่วงเวลาที่จะเตรียมทีมลงแข่งรายการต่างๆ และภาระหน้าที่ด้านการเรียนของแต่ละคน

สื่อออนไลน์แก้ไข

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีช่องทางให้บุคคลต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ บนสื่ออินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ ดังต่อไปนี้

- เว็บไซต์ของ รัฐศาสตร์ มศว (อยู่ระหว่างทดลองและปรับปรุงรายละเอียด)

- เว็บไซต์เดิมของ รัฐศาสตร์ มศว

ชุมนุมรัฐประชา รัฐศาสตร์ มศว บน เฟซบุ๊ก

เพจ สิงห์เงิน เอฟซี - สโมสรฟุตบอลสิงห์เงิน (รัฐศาสตร์ มศว) บน เฟซบุ๊ก

เพจ สิงห์เงินการละคร - ผู้จัดละครเวทีรัฐศาสตร์ มศว บน เฟซบุ๊ก

เพจ ค่ายรัฐศาสตร์เพื่อประชาชน - กิจกรรมค่ายอาสาของรัฐศาสตร์ มศว บน เฟซบุ๊ก

เพจบ้านรัฐศาสตร์ มศว

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 ประวัติความเป็นมาของภาควิชา
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ ๒๕๑๘, เล่ม ๙๒, ตอน ๑๖๖ ก ฉบับพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, หน้า ๙
  3. * http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255309300027&tb=N255309&return=ok&news_headline= ละครเวทีรัฐศาสตร์ มศว ในสำนักข่าวแห่งชาติ * http://news.swu.ac.th/newsclips/doc/201013020.pdf ข่าวละครเวทีรัฐศาสตร์ มศว ใน ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว * http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVEkwTVRFMU13PT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE1DMHhNUzB5TkE9PQ== ละครเวทีรัฐศาสตร์ มศว เรื่องการเมืองเรื่องรัก ลงในข่าวสดออนไลน์