ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นภาควิชาหนึ่งในสังกัดของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Political Science and Public Administration,
Faculty of Social Sciences, Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
(สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
16 มกราคม พ.ศ. 2553
(ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
หัวหน้าภาควิชาดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ (3 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน)
สีประจำภาควิชา     สีม่วง
สัญลักษณ์ประจำภาควิชาสิงห์ม่วง
เว็บไซต์http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=29

ประวัติแก้ไข

เดิมภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คือ ภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก รับผิดชอบการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ ยังได้เปิดวิชาโทรัฐศาสตร์ให้นิสิตทุกคณะ ทุกเอก ได้มีโอกาสเลือกเรียน และยังเป็นทุกรายวิชาในวิชาโทรัฐศาสตร์ให้เป็นวิชาเลือกเสรีอีกด้วย

ต่อมาเมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในปี พ.ศ. 2533 คณะสังคมศาสตร์เดิมก็ได้ถูกรวมเข้ากับคณะมนุษยศาสตร์เดิม เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2546 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ได้แยกออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์ และมีหัวหน้าสาขาวิชาคนแรก คือ รองศาสตราจารย์วรรณา เจียมศรีพงษ์ และต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ต่อมาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 28/2552 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีมติให้จัดตั้งภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้จัดตั้งเป็น ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไฟล์:Naresuan.jpg
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีสัญลักษณ์ คือ สิงห์ม่วงในโล่กลมโบราณ ซึ่งสื่อความหมายถึง โล่กลมโบราณ อันหมายถึง สัญลักษณ์ที่นำมาจากตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สื่อถึงการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวรและสีม่วง คือ สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นสีประจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

คติพจน์แก้ไข

"เจตน์จำนงสิงห์นเรศวร เพื่อประเทศ เพื่อประชา"

เพลงประจำภาควิชาแก้ไข

"ชูเกียรติสิงห์ม่วง" นอกจากนี้ยังมีเพลงอื่นๆ อีก อาทิ สิงห์ม่วงมอนอ เลือดสิงห์เดียวกัน เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

  • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชารัฐศาสตร์

งานวิชาการที่สำคัญประจำภาควิชาแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข