คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาหลายยุค หลายสมัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสรี ให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัญลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
คณบดีรศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
วารสารสุวรรณภิงคารสาร
สีประจำคณะสีน้ำตาล
สัญลักษณ์สุวรรณภิงคาร หรือ "กลศ" แปลว่าหม้อดินสำหรับใส่น้ำซึ่งดินและน้ำเป็นแม่บทของสิ่งทั้งปวง
เว็บไซต์human.nu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มอาคารด้านซ้าย)
สุวรรณภิงคารจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติแก้ไข

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งมีการจัดตั้ง "คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517

แต่เดิมก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลกนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนามาจากคณะวิชา "มนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก" (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์) สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนล่างในภูมิภาคของประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ได้แก่ วิชาเอกสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

จากนั้น หลังได้รับการยกฐานะให้เป็น "คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ได้มีการเปิดสอนปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ได้แก่ วิชาเอกศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ นาฏศิลป์ไทย เป็นต้น

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ได้มีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

และในปี พ.ศ. 2546 ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิมเป็น "คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" และให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขึ้นมาใหม่

ภาควิชาแก้ไข

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งภาควิชาออกเป็น 9 ภาควิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาพม่า
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย (เปิดสอนปีการศึกษา 2556)
 • สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (เปิดสอนปีการศึกษา 2557)
 • สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน (เปิดสอนปีการศึกษา 2557)
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
 • สาขาวิชาคติชนวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์
 • สาขาวิชาภาษาจีน


หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

(ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาคติชนวิทยา

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข