ฟือเรอร์ (เยอรมัน: Führer) ในภาษาเยอรมัน หมายถึง "ผู้นำ" โดยคำว่า "ฟือเรอร์" มักจะหมายถึง ฉายาของผู้นำนาซีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเป็นตำแหน่งเดียวที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลนาซีเยอรมัน กองทัพเยอรมัน และองค์กรกึ่งทหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยเอ็สเอ็ส) โดยคำดังกล่าวเป็นการเอาอย่างจากคำว่า อิลดูเช ในภาษาอิตาลี ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน

ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์
Führer und Reichskanzler
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนสุดท้าย
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
(ฟือเรอร์คนเดียวในประวัติศาสตร์)
ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 1934 – 23 พฤษภาคม 1945
การเรียกขานไมน์ ฟือเรอร์ (ท่านผู้นำ)
จวนไรช์สคันซไล
ผู้แต่งตั้งไรชส์ทาค ผ่านรัฐบัญญัติมอบอำนาจ
สถาปนา2 สิงหาคม ค.ศ. 1934
คนแรกอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
คนสุดท้ายอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ยกเลิก23 พฤษภาคม ค.ศ. 1945
เงินตอบแทน48,000 ไรชส์มาร์ค

การเรียกตนเองของฮิตเลอร์

แก้

ฟือเรอร์ คือ ชื่อพิเศษที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ใช้เรียกตนเองหลังจากรัฐบัญญัติการมอบอำนาจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 1933 ซึ่งทำให้เขามีอำนาจที่จะประกาศใช้กฎหมาย โดยไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากไรชส์ทาค ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไกลช์ชัลทุง และภายหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของเพาล์ ฟ็อน ฮินเดินบวร์ค ประธานาธิบดีคนแรกแห่งเยอรมนี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1934 ฮิตเลอร์ได้ประกาศตนเองเป็นทั้งฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรี โดยเรียกชื่อตำแหน่งเต็มว่า ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์ (Führer und Reichskanzler) ซึ่งเป็นการรวมตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกัน และทำให้ฮิตเลอร์กลายมาเป็นประมุขแห่งไรช์และหัวหน้ารัฐบาลไรช์อย่างเป็นทางการ และถือได้ว่าเป็นผู้นำเผด็จการแห่งไรช์ที่สามในทางปฏิบัติ

นาซีเยอรมนีได้ปลูกฝัง ฟือเรอร์พรินซิพ (หลักการผู้นำ) และทำให้ฮิตเลอร์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเพียงว่า ฟือเรอร์ ("ผู้นำ") และหนึ่งในสโลแกนทางการเมืองที่นาซีหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งที่สุด คือ "หนึ่งชน หนึ่งไรช์ หนึ่งฟือเรอร์" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer)

การเรียกในเอกสาร

แก้

สำหรับการสั่งการและลงนามในทางการทหาร ฮิตเลอร์ได้ใช้ชื่อตำแหน่งว่า ฟือเรอร์และผู้บัญชาการสูงสุดแห่งแวร์มัคท์ (Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht) ส่วนการลงนามในเอกสารงานต่างประเทศเป็น ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์ (Führer und Reichskanzler) การลงนามในชื่อตำแหน่งทั้งสองแบบนี้เลิกใช้ในกลางปี 1942 โดยมีการเปลี่ยนเป็น ฟือเรอร์แห่งไรช์เยอรมันใหญ่ (Führer des Großdeutschen Reiches) แทน

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้