พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (18 เมษายน พ.ศ. 2341 - 16 เมษายน พ.ศ. 2406) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ากุญชร ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จุลศักราช 1160 ตรงกับวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2341 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาศิลา ทรงเป็นต้นราชสกุลกุญชร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 18 เมษายน พ.ศ. 2341
สิ้นพระชนม์ 16 เมษายน พ.ศ. 2406
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดา เจ้าจอมมารดาศิลา ในรัชกาลที่ 2​

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิทักษเทเวศร์ และโปรดให้ทรงว่ากรมม้า

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น กรมพระพิทักษเทเวศร์ นเรศรราชรวิวงศ์ อิศวรพงศพิพัฒนศักดิ อุดมอรรควรยศ วงศประนตนาถนเรนทร์ พาหเนนทรบพิตร และโปรดเกล้าฯ ให้กำกับกรมคชบาลเพิ่มอีกกรมหนึ่ง

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 5 แรม 13 ค่ำ ปีกุน เบญจศก จุลศักราช 1225 ตรงกับวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2406 พระชันษา 65 ปี

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

 • หม่อมเจ้าหญิงลม้าย กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงลมุน กุญชร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2430)
 • หม่อมเจ้าหญิงกลาง กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก กุญชร
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าสิงหนาถ กุญชร ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ (ประสูติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2423)
 • หม่อมเจ้าหญิงลไม กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2372 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2401 สิริชนมายุ 29 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดราชสิทธาราม)
 • หม่อมเจ้าหญิงสถิตย์ กุญชร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457)
 • หม่อมเจ้าหญิงฉวี กุญชร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2450 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457)
 • หม่อมเจ้าหญิงนารี กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงละไม กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงละมุล กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงพริ้ง กุญชร
 • หม่อมเจ้าภาณุมาศ กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2384 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441) สมรสกับหม่อมกลิ่น กุญชร ณ อยุธยา (สกุลเดิม : คชเสนี)
 • หม่อมเจ้าทรงทัด กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2392 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2432 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2435)
 • หม่อมเจ้าหญิงเฉลิม กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2399 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2466)
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2400)
 • หม่อมเจ้าศรีโสภณ กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2400)
 • หม่อมเจ้าจุ้ย กุญชร
 • หม่อมเจ้าสวัสดิ กุญชร (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2425)
 • หม่อมเจ้าจิต กุญชร

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • หม่อมเจ้ากุญชร (18 เมษายน พ.ศ. 2341 - พ.ศ. 2349)
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ากุญชร (พ.ศ. 2349 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากุญชร (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากุญชร (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทักษเทเวศร์ (พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นพิทักษเทเวศร์ (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (25 สิงหาคม พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8