พระอินทราชา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระอินทรราชา)

พระอินทราชา เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์และพระราชโอรสของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สามารถหมายถึง