พระนางโซฮ็อน

พระนางโซฮ็อน สกุลซิม แห่งช็องซง (อังกฤษ: Queen Soheon , 12 ตุลาคม พ.ศ. 1938 – 19 เมษายน พ.ศ. 1989) เป็นพระมเหสีในพระเจ้าเซจงมหาราช รัชกาลที่ 4 และเป็นพระพันปีหลวงในพระราชาถึง 2 พระองค์คือ พระเจ้ามุนจง รัชกาลที่ 5 และพระเจ้าเซโจ รัชกาลที่ 7

พระนางโซฮ็อน
พระมเหสีกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศ1418 – 1446
ก่อนหน้าพระนางว็อนกย็อง
ถัดไปพระนางช็องซุน
พระราชสวามีพระเจ้าเซจงมหาราช
พระราชบุตรพระเจ้ามุนจง
พระเจ้าเซโจ
ตระกูลตระกูลซิม แห่งช็องซง
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาซิม อน
พระราชสมภพ12 ตุลาคม พ.ศ. 1938
เมืองยอจู โชซ็อน อาณาจักรโชซ็อน
สวรรคต19 เมษายน พ.ศ. 1989 (50 ปี 189 วัน)
โชซ็อน อาณาจักรโชซ็อน
ฝังพระศพสุสานหลวงราชวงศ์โชซ็อน

พระนางโซฮ็อนประสูติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 1938 (วันที่ 28 เดือน 9 ตามปีจันทรคติ) ที่เมืองยอจูเป็นธิดาคนโตของใต้เท้า ซิม อน ขุนนางผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการสถาปนาราชวงศ์โชซ็อน

พระนางอภิเษกกับพระเจ้าเซจงตั้งแต่ครั้งยังเป็นองค์ชายชุงนย็องในรัชกาลพระเจ้าแทจง พระเจ้าแทจงโปรดให้สถาปนาพระชายาสกุลซิม ในเจ้าชายชุงนย็องขึ้นเป็นเจ้าหญิงกย็องซุก องจู (敬淑翁主)

เมื่อพระเจ้าแทโจสถาปนาเจ้าชายชุงนย็องขึ้นเป็นรัชทายาท (วังเซจา 王世子) จึงโปรดให้สถาปนาเจ้าหญิงกย็องซุก องจู สกุลซิมพระชายาของรัชทายาทขึ้นเป็น พระชายากย็องบิน (敬嬪)

เมื่อพระเจ้าแทจงสละราชสมบัติ เจ้าชายชุงนย็อง ลีโทเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่าพระเจ้าเซจง โปรดให้สถาปนาเจ้าหญิงกย็องซุก องจู สกุลซิม พระชายาขึ้นเป็นพระชายาคง (恭妃)

แต่หลังจากพระราชสวามีครองราชสมบัติได้เพียงปีเดียวคือ พ.ศ. 1962 ก็ได้มีพระราชโองการสั่งประหารใต้เท้าซิม อน ผู้เป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) พร้อมกับครอบครัวขณะที่พระมารดาของพระมเหสีถูกลดขั้นเป็นทาสหลวง

ขณะที่พระมเหสีนั้นพระเจ้าเซจงมิได้มีรับสั่งให้ปลดจากตำแหน่งเนื่องด้วยพระองค์สงสารเพราะพระนางเป็นพระมารดาของพระราชโอรสถึง 2 พระองค์

ในปีที่ 14 ในรัชกาลพระเจ้าเซจง โปรดให้เฉลิมพระนามพระชายา ขึ้นเป็นพระราชชายา (วังบี 王妃)

พระนางเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 1989 (วันที่ 24 เดือน 3 ตามปีจันทรคติ) ในปีที่ 28 ช่วงปลายรัชสมัยพระเจ้าเซจงมหาราช สิริพระชนมายุ 50 พรรษา 189 วัน มีพระนามอย่างเป็นทางการภายหลังสวรรคตว่าพระนางโซฮ็อน (昭宪王后)

ในปีที่ 2 ในรัชกาลพระเจ้ามุนจง ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระนางโซฮ็อน โปรดให้เฉลิมพระนามอย่างเป็นทางการของพระราชมารดาว่า พระนางซ็อนอิน ชาซ็อง โซฮ็อน วังฮู (宣仁齐圣昭宪王后)

พระราชวงศ์แก้ไข

 • พระบิดา : ซิม อน (Sim On , พ.ศ. 1918 – 18 มกราคม พ.ศ. 1962)
 • พระราชสวามี : พระเจ้าเซจงมหาราช พระราชาลำดับที่ 4 (Sejong The Great , 15 พฤษภาคม พ.ศ. 1940 – 8 เมษายน พ.ศ. 1993)
  • พระโอรส : พระเจ้ามุนจง พระราชาลำดับที่ 5 (Munjong of Joseon , 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 1957 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 1995)
   • พระสุณิสา : พระนางฮย็อนด็อก ตระกูลคว็อน แห่งอันดง (Queen Hyeondeok of the Andong Kwon clan , 17 เมษายน พ.ศ. 1961 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 1984)
    • พระนัดดา : พระเจ้าทันจง พระราชาลำดับที่ 6 (Danjong of Joseon , 9 สิงหาคม พ.ศ. 1984 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2000)
  • พระโอรส : พระเจ้าเซโจ พระราชาลำดับที่ 7 (Sejo of Joseon , 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 1960 – 23 กันยายน พ.ศ. 2011)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


ก่อนหน้า พระนางโซฮ็อน ถัดไป
พระนางว็อนกย็อง   พระมเหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1418 - 1446)
  พระนางช็องซุน