พระนางอตุลจันทาเทวีแห่งปี้นยะ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระนางอตุลจันทาเทวี (พม่า: အတုလ စန္ဒာဒေဝီ) พระมเหสีของ พระเจ้าจะซวาที่ 1 แห่งปี้นยะ เป็นพระราชนัดดาของ พระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม. พระนางเป็นพระราชมารดาของกษัตริย์ 3 องค์สุดท้ายแห่ง อาณาจักรปี้นยะ คือ อูซะนาที่ 2, จะซวาที่ 2 และ นะระตู

พระนางอตุลจันทาเทวี
အတုလ စန္ဒာဒေဝီ
พระบรมราชินีแห่ง ปี้นยะ
ดำรงพระยศ29 มีนาคม ค.ศ. 1344 – 12 ธันวาคม ค.ศ. 1350
ก่อนหน้าซอตุต
พระสวามีจะซวาที่ 1 แห่งปี้นยะ
ราชวงศ์ปี้นยะ
พระบิดาซอนิต
ประสูติประมาณ ค.ศ. 1312
พุกาม
สิ้นพระชนม์ในหรือหลัง ค.ศ. 1357/58
ปี้นยะ?
ศาสนาพุทธเถรวาท