พรรคแผ่นดินไทย (พ.ศ. 2517)

บทความนี้เกี่ยวกับพรรคแผ่นดินไทย (พ.ศ. 2517) สำหรับพรรคแผ่นดินไทยที่ถูกยุบพรรคในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 ดูที่ พรรคแผ่นดินไทย (พ.ศ. 2545)

พรรคแผ่นดินไทย เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนางสุนีรัตน์ เตลาน เป็นหัวหน้าพรรคและนาย บันเทิง ศรีทรงพล เป็นเลขาธิการพรรค[1]

พรรคแผ่นดินไทย (พ.ศ. 2517)
หัวหน้าพรรคสุนีรัตน์ เตลาน
เลขาธิการพรรคบันเทิง ศรีทรงพล
ก่อตั้ง21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบพรรค6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคแผ่นดินไทย ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ก่อนจะถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งของ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

บทบาทของพรรคแก้ไข

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2518แก้ไข

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 พรรคแผ่นดินไทยได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน[2] คือ สุนีรัตน์ เตลาน จังหวัดร้อยเอ็ด และ มานิต อุทธิเสน จังหวัดศรีสะเกษ

อ้างอิงแก้ไข