พรรคเสรีชน เป็นพรรคการเมืองของไทยที่จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เป็นพรรคการเมืองลำดับที่ 15/2517 มีพลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร เป็นหัวหน้าพรรค และนายประโพธ ศรีชินพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคเสรีชน
หัวหน้าพลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร
เลขาธิการประโพธ ศรีชินพงศ์
ที่ทำการ36 ถนนเพชรบุรี ตำบลถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
รองหัวหน้าสุจิตร ปัตตะโชติ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคเสรีชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีพลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นหัวหน้าพรรค และนายประโพธ ศรีชินพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

พรรคเสรีชน มีกรรมการอำนวยการพรรค ประกอบด้วย นายสุจิตร ปัตตะโชติ เป็นรองหัวหน้าพรรค คุณหญิงประพิศ กุลพิจิตร ร้อยเอก หลวงล่องหนเริงหาญ นายผัน วิสูตร นายเจน ศิริวงศ์ ร้อยตำรวจโท จารึก จตุรภุช นายสมเกียรติ สุพพัต เป็นกรรมการอำนวยการ[1]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 สมาชิกพรรคเสรีชนได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำวน 1 คน[2] คือ สมชาย อินทราวุธ จากจังหวัดแพร่

การยุบพรรคแก้ไข

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4] แต่พรรคเสรีชนก็ไม่ได้มีการฟื้นฟูพรรคขึ้นมาแต่อย่างใด

อ้างอิงแก้ไข