หน้าผู้ใช้
พูดคุย (ฝากข้อความ)
บทความที่เขียน
ปูมการใช้งาน
กล่องผู้ใช้
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
ja-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับกลาง
この利用者はある程度の日本語ができます。
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคุณภาพ
000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
150 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยา
385 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การขนส่งระบบราง
400 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
510 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คณิตศาสตร์
910 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

บทความที่เขียน แก้ไข

บทความที่ผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร
บทความที่ผ่านเกณฑ์บทความคุณภาพ

หน้าย่อย แก้ไข

แม่แบบ
หน้าทดลองเขียน