หน้าผู้ใช้
พูดคุย (ฝากข้อความ)
บทความที่เขียน
ปูมการใช้งาน
กล่องผู้ใช้
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
ja-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับกลาง
この利用者はある程度の日本語ができます。
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคุณภาพ
000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
150ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยา
385ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การขนส่งระบบราง
400ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
510ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คณิตศาสตร์
910ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

บทความที่เขียน

แก้
บทความที่ผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร
บทความที่ผ่านเกณฑ์บทความคุณภาพ

หน้าย่อย

แก้
แม่แบบ
หน้าทดลองเขียน