Matable
Matable
วันเกิด19 สิงหาคม พ.ศ. 2535
อาชีพพนักงานบริษัท
เพศชาย
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่บ้าน
สิ่งที่สนใจนาซี
ประวัติศาสตร์ด้านสงครามโลก
ศาสนา
เพศ
อื่นๆ
ติดวิกิพีเดียรุนแรง
ระดับทักษะชาววิกิพีเดีย
Flag map of Germany (1939).svgผู้ใช้คนนี้มีความสนใจใน
ไรช์ที่สาม

ภาษิตประจำใจแก้ไข

"Si Vis Pacem, Para bellum"
"ถ้าอยากมีสันติสุข ก็จงเตรียมรับมือสงคราม"

ดาวเกียรติยศแก้ไข

  ดาวสงครามโลก
ขอมอบให้ผู้ใช้:Matable ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเขียนบทความเกี่ยวกับสงครามโลกอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 13:52, 20 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
ดาวเชิดชูเกียรติแห่งนาซีเยอรมนี
ขอมอบให้แก่คุณ Matable กับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับนาซีเยอรมนีอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 06:38, 9 ธันวาคม 2559 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป
ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลหลักของโครงการวิกิทวีปยุโรป กระผมขอมอบดาวเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย)22:41, 1 พฤษภาคม 2560 (+07)
  เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา
ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำของสหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนเยโซนาที่ไร้สาระนุกรม ผมขอมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ให้กับคุณ Matable สำหรับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในวิกิพีเดีย ครับ Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 05:32, 7 พฤษภาคม 2560 (+07)
  ดาวทีมเวิร์ก
ผมขอมอบให้กับผู้ที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีในการทำงานอันเป็นความร่วมมือที่ดีเพื่อวิกิพีเดียครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 13:20, 24 พฤษภาคม 2560 (+07)
  ดาวการทหาร
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับการทหาร อย่างมีนัยยะสำคัญ --B20180 (คุย) 17:39, 5 กรกฎาคม 2561 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมนี
ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมนีให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 01:31, 30 กันยายน 2561 (ICT)
ดาวแวร์มัคท์
ขอมอบดาวแวร์มัคท์ให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับแวร์มัคท์อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 16:52, 20 มีนาคม 2563 (+07)
  ดาวเกียรติยศเครื่องบินทหาร
ขอมอบดาวเกียรติยศเครื่องบินทหารให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับเครื่องบินทหาร อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 21:20, 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ดาวอาวุธแก้ไข

  ดาวอาวุธ
ขอมอบดาวอาวุธให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับอาวุธอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 21:22, 25 กรกฎาคม 2563 (+07)